ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

360 N5ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 6|Ö÷Ìâ: 4148

°æÖ÷: ¹ÛÄî
   Òƶ¯ÊåÊå360 N5Íæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩ360 N5Ò»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬360 N5È«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
  360 N5Íæ»úQQȺ£º¢ÙȺ(Âú)£º437413271            ¢ÚȺ£º650135929
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6529 M44 2010-12-13 7833812294587 jia100122 ×òÌì 18:26
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img  ...23 muscle 2017-12-8 2888900 xinhangxing123 2018-11-19 17:18
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] 360N5Ò»¼üË¢Èëtwrp£¨root£©¹¤¾ß2.0°æ±¾·¢²¼ byË«ÁØ£¨2018Äê1ÔÂ9ÈÕ¸üУ©  ...23456..363 ¹ÛÄî 2018-1-9 435161955 ¼ÓÔØing 7 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ³¬¼òµ¥£¡360 N5 ½âËøBL+Ë¢ÈëµÚÈý·½TWRP Recovery+ÆƽâRoot½Ì³Ì attach_img  ...23456..374 ¹ÛÄî 2017-7-24 4481131742 784591420 ×òÌì 21:55
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] 360N5ÏßË¢¾Èשԭ³§ROM£¬Ïßˢˢ»ú°ü+Ë¢»ú½Ì³Ì attach_img  ...23456..121 Àײ¼Ë¹ 2017-12-26 144025319 yqcys02 2018-10-12 17:34
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
360ÊÖ»úN5ÂÛ̳_ÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úÉý¼¶¾Èשͷ½Ì³ÌROMÏÂÔØ_Òƶ¯ÊåÊåÂÛ̳ - 时时彩注册送88元网站_时时彩注册送47元彩金_APP自助领取彩金8-18 博聚网
[Ë¢»ú°ü] 360N5 091Îȶ¨ Éî¶ÈÓÅ»¯ ÍêÃÀROOT ¹ã¸æÆÁ±Î Xposed ºÚÓò²¹¶¡ ÆÁÄ»ÖúÊÖ µä²Ø¶¨ÖÆ Ê¡µç attach_img agree  ...23456..24 ½ã½ãaa 2018-11-15 2872694 kkhlnm 6 Ð¡Ê±Ç°
[½Ì³Ì] 360 N5È«Íøͨ°æQPST±¸·ÝNVºÍ»Ö¸´½Ì³Ì£¨»Ö¸´3G/4GÉÏÍø¡¢¸ÄIMEI£© attach_img heatlevel agree  ...23456..160 ĽÈÝåÐÒ£ 2017-10-25 191838454 zhangwenf 9 Ð¡Ê±Ç°
[½Ì³Ì] 360N5(QK1605)¹Ù·½ÏßË¢½Ì³Ì attach_img  ...23 ¹ÛÄî 2017-7-28 3114823 a278536287 ×òÌì 23:24
[Ë¢»ú°ü] 360N5 V3.0 087Îȶ¨ Éî¶ÈÓÅ»¯ ÍêÃÀROOT ¹ã¸æÆÁ±Î ºÚÓò ¶Å±È Xposed ÆÁÄ»ÖúÊÖ µä²ØÊ¡µç attach_img agree  ...23456..43 ½ã½ãaa 2018-9-28 50510627 Сlove˧ ×òÌì 20:03
[½Ì³Ì] ¹ØÓÚ´«¸ÐÆ÷ʧЧÎÊÌ⣬ÐÞ¸´·½·¨~ digest heatlevel agree  ...23456..104 ÃÎÌìؼ 2017-8-1 124034187 Í¿Ñ»ÐÜ ×òÌì 11:04
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«Íøͨ¹Ù·½360OS 121¾«¼ò°æ ÊÊÓÃMIUIµ×°ü attach_img  ...23456..280 ĽÈÝåÐÒ£ 2017-10-20 335332837 253657242 Ç°Ìì 21:16
[½Ì³Ì] 360N57.0ϵͳ¼¤»îxposed½Ì³Ì£¨¸½ÍõÕ߸ßÖ¡Âʽ̳̣© attach_img heatlevel  ...23456..84 ¹ÛÄî 2017-7-25 99832818 lhq19910927 Ç°Ìì 19:23
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«ÍøͨMIUI9 8.1.18 ͬ²½¸üРԭ°æÉÌµê ¸ß¼¶ÉèÖà ²¼¾ÖÇл» Ö÷Ìâ+ºËÐÄÆƽâ attach_img agree  ...23456..60 ĽÈÝåÐÒ£ 2018-1-18 7179513 2409627578 Ç°Ìì 14:24
[Ë¢»ú°ü] 360OS3.0-N5-V078 ¶àÏîÐÞ¸´ ÍêÃÀROOT ºÚÓò ΨÃÀÌåÑé ¼òԼʡµç Îȶ¨²»ÕÛÌÚ ¾«Æ·±ØË¢ attach_img  ...23456..194 ½ã½ãaa 2017-12-24 232721313 °¬×β¢ Ç°Ìì 11:46
[Ë¢»ú°ü] 360N5 084°æ ʱ¼äÏÔÃë Ò¡»Î¹¦ÄÜ Ë«ÅÅÍøËÙ ¶à¹¦ÄÜÉèÖðæ È¥¹ã¸æÊ¡µç ΪÖÐÇïÌرð¶¨ÖÆ°æ attach_img agree  ...23456..9 µ­ÍüÉËÍ´ 2018-9-22 1025329 lonjmi 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 360 N5 V084Îȶ¨°æ ¼«Ö¾«¼ò ¶Å±ÈÒôЧ supersuÊÚȨ XP¿ò¼Ü Îȶ¨ÊµÓà ʡµç Á÷³© attach_img  ...23456..13 ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-9-4 1554244 ¶à˯¾õÉíÌåºÃ 3 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] 360N5£¨QK1605£©¾ÈºÚש½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..44 ¹ÛÄî 2017-11-14 52225002 a3908612 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¸üÐÂÁ´½Ó¡¿360N5È«ÍøͨMIUI9 7.10.19µÚËÄ°æ ÓÅ»¯µçЊͬ²½¹Ù·½¸üРÖ÷Ìâ+ºËÐÄÆƽâ attach_img  ...23456..42 ĽÈÝåÐÒ£ 2017-10-19 4978448 yixia123 4 ÌìÇ°
[ÇóÖú] ÇóÒ»¸öN5£¬6+64µÄ»ù´øNV¡£ ÐÂÈËÌû New acdseev 5 ÌìÇ° 262 acdseev 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«ÍøͨMIUI9 7.11.20¿ª·¢°æ ³£¹æ¸üР¸ß¼¶ÉèÖà ²¼¾ÖÇл» Ö÷Ìâ+ºËÐÄÆƽâ attach_img agree  ...23456..58 ĽÈÝåÐÒ£ 2017-11-20 69512233 yixia123 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 360 N5È«Íøͨ ¹Ù·½¾«Æ· ÍêÃÀROOT Ê¡µçʵÓà ¾«¼òÓÅ»¯ Îȶ¨Á÷³© Ö§³ÖË¢»ú attach_img agree  ...23456..113 ©ÊÕ12 2017-8-14 134621992 qq81804160 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«ÍøͨMIUI9 8.3.30¿ª·¢°æ ForgiveÉèÖà ÈËÁ³½âËø XP¿ò¼Ü Ö÷ÌâºËÐÄÆƽâ attach_img agree  ...23456..53 ĽÈÝåÐÒ£ 2018-3-30 62614114 fishso 5 ÌìÇ°
[ÇóÖú] 360N5Òƶ¯4G¾­³£¶ÏÁ÷£¬ÓõÄÊǹٷ½V091 ÐÂÈËÌû New jerrymai03 5 ÌìÇ° 068 jerrymai03 5 ÌìÇ°
[ÇóÖú] Äĸö´óÉñ¸øÎÒŪ¸ö360N5µÄNV°¡ Òѻظ´ attachment baice619 2018-8-29 6304 acdseev 5 ÌìÇ°
ͶƱ [ÆÀ²â] ÇëÎʸ÷λ´ïÈËÄ¿Ç°ÓÃÏÂÀ´¾õµÃ×îÎȶ¨µÄÊÇÄĸöRom£¿ÁíÍ⣬MIUI 10±¾ÉíÖ§³ÖÖ¸ÎÆÖ§¸¶Â𣿠ÐÂÈËÌû steelpad 2018-9-25 111337 ee7ee 6 ÌìÇ°
[ÇóÖú] 360N5 ¶¶Òô¶à¿ª ÐÂÈËÌû New netbar2018 6 ÌìÇ° 052 netbar2018 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«ÍøͨMIUI9 7.11.2²¨À¼°æ ÐÂÔöºÚÓò аæ¸ß¼¶ÉèÖà ͬ²½¸üРÖ÷Ìâ+ºËÐÄÆƽâ attach_img agree  ...23456..141 ĽÈÝåÐÒ£ 2017-11-2 169114856 levanhau03 7 ÌìÇ°
[ÇóÖú] Ë¢miuiϵͳ ÄÜÖ±½Ó´Ó360 os7.1 ֱˢ6.0ô£¿ Òѻظ´ ³ðÒâÖ 2018-11-30 1129 µØÓüÌìÌà 7 ÌìÇ°
[ÇóÖú] 360N5 9008ºÚש¾ÈשÀú³Ì Ëäδ³É¹¦ µ«ÊÇÓÐЩÒÉÎÊÐèÒª´óÉñ½â´ð Òѻظ´ attach_img  ...23 weigedavid 2018-3-24 304415 supersky 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] 360 N5 ×îÐÂ084°æ ¶Å±ÈÒôЧ ÍêÃÀROOT Xposed ¾«¼òÓÅ»¯ ΨÃÀ¶¨ÖÆ ¶àÏîÌØÉ« ÍêÃÀÌåÑé attach_img  ...23456..17 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-8-8 1957526 ike263 7 ÌìÇ°
[ÇóÖú] 6.0ÔõôˢÈëmagisk ainiolu 2018-12-8 160 ¶®Ð¡Ãà 2018-12-8 17:26
[ÇóÖú] ¸÷λ´óÀУ¬Çë½ÌÏ¡£ attach_img ¹û¹û1 2018-12-6 193 ¶®Ð¡Ãà 2018-12-6 10:34
[Ë¢»ú°ü] С°× 360N5È«ÍøͨMIUI9 7.10.7µÚ¶þ°æ Ë¢»úÁ÷³ÌÏê½â£¬ÒÔÐÞ¸´Ö¸ÎÆ ÐÂÈËÌû attach_img agree  ...23456..45 t199324 2017-10-7 52815550 ·¢³îdeÍÁ¶¹ 2018-12-6 09:22
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«ÍøͨMIUI9 7.12.12¿ª·¢°æ ÈËÁ³½âËø Ô­°æÉÌµê ¸ß¼¶ÉèÖà ²¼¾ÖÇл» Ö÷Ìâ+ºËÐÄÆƽâ attach_img  ...23456..79 ĽÈÝåÐÒ£ 2017-12-12 93713118 ·¢³îdeÍÁ¶¹ 2018-12-6 08:57
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«ÍøͨMIUI8Îȶ¨°æV8.1.1 Xposed¿ò¼Ü ¶Å±È+òñÉß ¸ß¼¶ÉèÖà ²¼¾ÖÇл» Ö÷Ìâ+ºËÐÄ attach_img  ...23456..49 ĽÈÝåÐÒ£ 2017-12-25 58515008 ljj869 2018-12-4 10:45
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«ÍøͨMIUI9 7.12.18¿ª·¢°æ ÈËÁ³½âËø Ô­°æÉÌµê ¸ß¼¶ÉèÖà ²¼¾ÖÇл» Ö÷Ìâ+ºËÐÄÆƽâ attach_img  ...23456..87 ĽÈÝåÐÒ£ 2017-12-18 104110803 ljj869 2018-12-4 10:44
[ÇóÖú] Ë¢Äĸörom°¡£¬Í·ÌÛËÀÁË£¬ÖÇÉ̾ø¶¥µÄÀ´ËµËµ Òѻظ´ ÃçÀ϶¹ 2018-12-2 5291 xmfzzh 2018-12-3 21:10
[ÇóÖú] Íâ·ÅûÉùÒô£¬USBÁ¬½Ó²»ÉϵçÄÔ Òѻظ´ kittyzn1205 2018-12-3 3110 »ðÑןö D 2018-12-3 20:37
[ÇóÖú] 360N5 ĪÃûÆæÃîÖØÆô Òѻظ´ ÎçÒ¹¹Â»ê2007 2018-12-1 3179 ÎçÒ¹¹Â»ê2007 2018-12-3 11:49
[ÇóÖú] ÄÄλÀÏÐÖÓÐƴϦϦ£¬¿´¿´Äܲ»ÄÜËѳöÀ´ ÎÒÏë¿´ÏÂz3iÊÖ»úºó±³ÊDz»ÊÇÕæµÄûÓкóÖ¸ÎÆ£¿ m5911 2018-12-2 064 m5911 2018-12-2 22:10
[ÇóÖú] ÎÒÏëÎÊÏ 360Ë¢ÁËmiuiϵͳ Äܲ»ÄÜÔÙˢ˫»÷»½ÐѽøÈ¥ dbd4216 2018-12-2 095 dbd4216 2018-12-2 13:04
[ÌÖÂÛ] 7.0Ë­µÄ°üºÃÓÃѽ Ë¢ÁËÕâ¸öʲô½ã½ãµÄ°ü ainiolu 2018-11-15 6339 ÃçÀ϶¹ 2018-12-2 12:48
[ÇóÖú] ÊÖÖÐn5 ͻȻÀ¶ÆÁ£¬¹Ø»úºó²»ÄÜ¿ª»úÁË£¬Á¬½ÓµçÄÔºó£¬Ö»ÓÐ9008ģʽ£¬Ôõô´¦Àí£¿ zyq7066 2018-12-2 085 zyq7066 2018-12-2 09:16
[Ë¢»ú°ü] 360 N5 055Îȶ¨°æ °²×¿7.1.1 Éî¶ÈÓÅ»¯ ÍêÃÀROOT ¶àÏîÐÞ¸´ ¶Å±ÈÒôЧ UIÔöÇ¿ ·É³©Ê¡µç attach_img agree  ...23456..206 ½ã½ãaa 2017-9-30 247128283 tonjer 2018-12-1 23:50
[ÇóÖú] 360N5ÎÞÏÞÖØÆô Òѻظ´ a554503434 2018-7-12 31105 ÎçÒ¹¹Â»ê2007 2018-12-1 08:52
[Ë¢»ú°ü] 360 N5 V131 ¼«Ö¾«¼ò Éî¶ÈÓÅ»¯ ÈÕÓüÑ×÷ ÇåÐÂÃÀ»¯ ROOTȨÏÞ Ê¡µçÎȶ¨ attach_img  ...23456..63 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-1-27 75112798 gzhoisting 2018-11-30 22:17
[Ë¢»ú°ü] 360N5È«Íøͨ¹Ù·½OS 131¾«¼ò°æ ¸ß¼¶ÉèÖà ÍæתÐÔÄÜ ÓÎÏ·ÓÅ»¯ ¶Å±È+òñÉß ÇåÐÂÌåÑé attach_img agree  ...23456..58 ĽÈÝåÐÒ£ 2018-1-27 69313564 159357qqqq 2018-11-30 20:20

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-12-16 09:08 , Processed in 1.116598 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网