ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

¿áÅÉCool S1ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 4|Ö÷Ìâ: 1456

   Òƶ¯ÊåÊå¿áÅɸıäÕßS1/Cool S1Íæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩ¿áÅÉCool S1Ò»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬¿áÅÉCool S1È«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
¿áÅÉCool S1²ÎÊý£º¸ßͨ821ÂúѪ°æ¡¢5.5Ó¢´çFHD¡¢4GB+64GB¡¢800W+1600W¡¢4070mAh¡¢Á¢ÌåË«ÑïÉùÆ÷¡¢2499Ôª
  ¿áÅÉCool S1Íæ»úQQȺ£º¢ÙȺ£º578141744            ¢ÚȺ£º464158794
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6535 M44 2010-12-13 7841412380742 qzqfx ×òÌì 22:05
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img  ...23 muscle 2017-12-8 2890766 xinhangxing123 2018-11-19 17:18
±¾°æÖö¥ [ÌÖÂÛ] ¿áÅɸıäÕßs1ÄãÃǵÄʱ´úÀ´ÁÙÁË£¬twrp£¬rootÒÔ¼°Ë¢pro3µÄ°ü... attach_img  ...23456..9 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2017-2-19 10568154 °×°×µÄÄã 2019-1-9 00:36
±¾°æÖö¥ [ÆäËû] »¶Ó­´ó¼Ò¼ÓÈë¿áÅɸıäÕßS1¹Ù·½½»Á÷Ⱥ 578141744 Çë´ó¼Ò¶à¶àת·¢Ðû´« attach_img  ...2 muscle 2016-12-20 128136 yjkun 2018-7-30 18:09
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
¿áÅɸıäÕßS1/Cool S1ÂÛ̳_ÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úÉý¼¶¾Èשͷ½Ì³ÌROMÏÂÔØ_Òƶ¯ÊåÊåÂÛ̳ - 时时彩注册送88元网站_时时彩注册送47元彩金_APP自助领取彩金8-18 博聚网
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 079SÎȶ¨°æÈ«Íø×îÁ÷³©ÓÅ»¯ ÎÞ¹ã¸æ¶ÀÌØROOT·½Ê½ ¶Å±ÈV4Ë«ÒôЧ attach_img  ...23456..37 ·çºÛ2018 2018-6-12 43410675 443380333 1 Ð¡Ê±Ç°
[½Ì³Ì] ¿áÅÉs1ȫϵÁÐ c105--6ºÚש¾Èש·½·¨ÓëË¢ÂúѪ Ïà¹Ø×ÊÔ´½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..49 ×·¡îÃÎÏë 2018-6-7 58614896 443380333 3 Ð¡Ê±Ç°
[½Ì³Ì] ¹ØÓÚ¿áÅÉS1ÏßË¢¹Ù·½°ü attach_img  ...23 ZM961050 2017-11-27 267701 zhenzhen141 ×òÌì 13:37
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 079S Õýʽ°æ ΨÃÀ¶¨ÖÆ Áã¹ã¸æ ¶à²ÊÔ²½ÇÆÁ аæÔöÇ¿ÉèÖà ¾øÎÞ¿¨¶Ù attach_img  ...2345 zyyccb 2018-10-19 591199 ÈüͧÇë°´E 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 101S¾«Æ· µä²ØÖÆ×÷ Ê¡µçʵÓà ·ÉËÙΨÃÀ Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö NFC attach_img agree  ...23456..102 ©ÊÕ12 2018-3-29 122321625 ÈêÑôÍõ 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 079SÎȶ¨°æ È¥³ýLive È¥³ýÀÖ¼û×ÀÃæ òñÉßÒôЧ È«¾ÖÓÅ»¯ ³¤ÆÚʹÓà attach_img  ...23456..61 Ìý°ëµÄÇú 2018-4-3 72917937 ·ïÃù²Ý 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 079S¾«Æ· µä²ØÖÆ×÷ Ê¡µçʵÓà ·ÉËÙΨÃÀ Îȶ¨Á÷³© ÍêÃÀROOT ¼«Á¦ÍƼö attach_img  ...23456..56 ©ÊÕ12 2018-3-29 66914607 ·ïÃù²Ý 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 79S ¶À¼ÒÕä²ØÁã¹ã¸æ·ÉËÙÁ÷³©ÔöÇ¿ÉèÖÃÈ«¾ÖV4ÒôЧÁ¦¼öÊղذæ attach_img  ...23456..10 super12 2018-7-29 1177056 ·ïÃù²Ý 4 ÌìÇ°
[ÇóÖú] ÄãºÃ£¡ÇëÎÊ£¬ÂúѪ°æeuiË¢³É¿áÅÉjuiϵͳ£¬Òª²»Òªroot£¿Ð»Ð»£¡ New hyq1546 4 ÌìÇ° 065 hyq1546 4 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 079S¾«Æ·ÖÆ×÷Ê¡µçʵÓÃÎȶ¨Á÷³©·ÉËÙÊ¡µçÍêÃÀROOTV4ÒôЧÍƼöʹÓà attach_img  ...23456..9 super12 2018-7-19 1017107 t335647457 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 101S¾«Æ·ÖÆ×÷Ê¡µçʵÓÃÎȶ¨Á÷³©·ÉËÙÊ¡µçÍêÃÀROOTV4ÒôЧÍƼöʹÓà attach_img  ...23456..8 super12 2018-7-19 912754 ep007 7 ÌìÇ°
[ÇóÖú] Ë¢»úË¢Á˺ü¸´Î£¬¾ÍÊÇûÓпì³äQC3.0ÉèÖÃÓ¦ÓÃÄÄÀïÓÐÔ­³§°ü wwmwwm6666 7 ÌìÇ° 091 wwmwwm6666 7 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 101S Õýʽ°æ ΨÃÀ¶¨ÖÆ Áã¹ã¸æ ¶à²ÊÔ²½ÇÆÁ аæÔöÇ¿ÉèÖà ¾øÎÞ¿¨¶Ù attach_img  ...23456 zyyccb 2018-10-19 671200 004309 2019-1-11 17:26
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 101S¶À¼ÒÕä²ØÁã¹ã¸æ·ÉËÙÁ÷³©ÔöÇ¿ÉèÖÃÈ«¾ÖV4ÒôЧÁ¦¼öÊղذæ attach_img  ...23456..13 super12 2018-7-29 1493345 004309 2019-1-11 17:22
[½Ì³Ì] ¿áÅÉs1 c105-6»ù´ø´®ÂëÎļþÐÞ¸´½Ì³Ì attachment  ...234 ×·¡îÃÎÏë 2018-1-25 414372 88127246 2019-1-10 21:16
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉS1-C105 079SÎȶ¨°æ È¥ÀÖ¼û×ÀÃæ LiveËøÆÁ òñÉßÒôЧ ¸ß¼¶ÉèÖà attach_img  ...23456..23 Ìý°ëµÄÇú 2018-3-26 27511663 yututuyt 2019-1-5 20:28
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 026S|È¥³ý¹ã¸æ|ÓÎÏ·»ðÁ¦È«¿ª|S8ÅÜÂíµÆ|̧ÊÖÁÁÆÁ|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|ΨÃÀ²à±ßÀ¸|... attach_img  ...2 zyyccb 2018-11-23 13455 phantomMessi 2019-1-5 11:03
[½Ì³Ì] ¿áÅÉC105ÏßË¢¾Èש°ü ¿É½µ¼¶ ¼òµ¥Ò׶® ¡¾º¬¹Ì¼þ+¹¤¾ß+Çý¶¯+½Ì³Ì¡¿ attach_img  ...234 zc668 2018-5-10 415886 lhxbug 2019-1-5 10:36
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8 101SÎȶ¨°æÁã¹ã¸æ¾«¼òÁ÷³© CPUµ÷½Ú Ô²½ÇÆÁÄ» ÔöÇ¿ÉèÖà Õä²Ø°æ attach_img  ...2345 zyyccb 2018-9-23 502875 Ö¾ÐËͨѶ 2019-1-4 17:19
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105|EUI5.9.0|Îȶ¨°æ|»ðÁ¦È«¿ª|Áã¹ã¸æ|ΨÃÀÖ÷Ìâ|È«ÃæÊÖÊÆ|¸ß¼¶ÉèÖÃ|È«Íø×îºÃÓà  ...23 zyyccb 2019-1-3 25322 luckycaoyong 2019-1-3 18:48
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-8|EUI5.9.0|Îȶ¨°æ|»ðÁ¦È«¿ª|Áã¹ã¸æ|ΨÃÀÖ÷Ìâ|È«ÃæÊÖÊÆ|¸ß¼¶ÉèÖÃ|È«Íø×îºÃÓà attach_img zyyccb 2019-1-3 11222 ep007 2019-1-3 18:46
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6|EUI5.9.0|Îȶ¨°æ|»ðÁ¦È«¿ª|Áã¹ã¸æ|ΨÃÀÖ÷Ìâ|È«ÃæÊÖÊÆ|¸ß¼¶ÉèÖÃ|È«Íø×îºÃÓà attach_img  ...2 zyyccb 2019-1-3 14216 443380333 2019-1-3 18:45
[Ë¢»ú°ü] ºÅÍâ֮ŷ°æJUI£¨17-09-15°æ±¾£©-20180316¸üРattach_img  ...23456..25 Èýî£Ð¡Éú 2018-1-16 28916575 ÈêÑôÍõ 2019-1-3 17:14
[ÇóÖú] ÊÖ»úÁ¬½ÓWiFi×Ô¶¯Ìø³öÒ³Ãæhttps://cap.btcdn.top/ Òѻظ´ attach_img  ...23 ihct112112 2018-12-12 341015 wuwuma 2019-1-3 14:45
[ÇóÖú] 6+64G°æ±¾ÎÞ·¨Á¬½ÓÁªÍ¨4G FQX123 2019-1-2 095 FQX123 2019-1-2 12:56
[ÇóÖú] ֮ǰÂÛ̳ÀïÓиö¿áÅÉS1¿É¾«¼òÁбí byhmh 2019-1-2 0177 byhmh 2019-1-2 11:48
[ÇóÖú] ÊÖ»úÎÞÏÞÖØÆô£¬ÎÞ·¨½øÈërec£¬¿ÉÒÔ½øfastbootµ«Ë¢recºÍ¹Ù·½¹Ì¼þ¾ùÎÞЧ Òѻظ´ Åî¿­·ç 2018-12-9 5330 parpook 2019-1-1 22:58
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C105 ¹Ù·½079°æ ROOTȨÏÞ ¼«ËÙ¼òÔ¼ È«¾ÖÃÀ»¯ ÕûÌåÓÅ»¯ ·ÉÒ»°ãÁ÷³© ³¤¾ÃÐøº½ attach_img agree  ...23456..15 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-8-12 1789520 a103 2018-12-31 09:59
[½Ì³Ì] ÍõÕßµ³¸£Òô------------ÈÃÄãµÄS1´òÍõÕ߸ßÌØЧ¸ßÖ¡ÂÊÈç˿˳»¬ attach_img  ...234 OMGºÃ¶àÓã 2017-11-24 3710549 qq993910205 2018-12-30 16:24
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC106 EUI5.9 026SÕýʽ°æ ΨÃÀ¶¨ÖÆ Áã¹ã¸æ ¶à²ÊÔ²½ÇÆÁ аæÔöÇ¿ÉèÖà ¾øÎÞ¿¨¶Ù attach_img  ...2 zyyccb 2018-10-19 18450 xiaogang263847 2018-12-30 15:47
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105-6 079S|È¥³ý¹ã¸æ|ÓÎÏ·»ðÁ¦È«¿ª|S8ÅÜÂíµÆ|̧ÊÖÁÁÆÁ|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|ΨÃÀ²à±ßÀ¸... attach_img  ...23 zyyccb 2018-11-23 25470 qq309062991 2018-12-30 15:02
[ÇóÖú] ²ÐѪ¿áÅÉcool s1Ë¢³ÉÂúѪÀÖÊÓPRO3ϵͳ Òѻظ´ 413516056 2018-11-1 1515 yanlanbin 2018-12-30 12:07
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉ C105ͨˢÏßË¢¾Èש°ü ¾Èש ԭ֭ԭζ ¼òµ¥Ò׶® attach_img Сү·¶¶ù 2018-12-3 8655 pigloveedison 2018-12-28 21:34
[ÌÖÂÛ] 105-8Ë¢juiÄÚ´æ±äС ÐÂÈËÌû wdx7777 2018-9-30 3427 wdx7777 2018-12-25 20:30
[ÇóÖú] Ôõô¹Ø¿ª»úÉùÒô msh¹þ¹þ¹þ¹þ 2018-12-24 0108 msh¹þ¹þ¹þ¹þ 2018-12-24 23:47
[½Ì³Ì] ¿áÅÉS1 9008¾Èש½Ì³Ì¼°×ÊÔ´ attach_img heatlevel agree  ...23456..7 ¾ÅÃæÏàÁø 2018-1-24 7216911 ÎÞΪÏÈÉ­ 2018-12-24 01:21
[ÇóÖú] ¹ØÓÚÊÛºó»»Ö÷°åÎÊÌâ Òѻظ´ ÂåÎõßÏ 2018-10-13 3617 barleyzbl 2018-12-23 21:36
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105(¸Ä±äÕßS1) °²×¿7.1.1 ¿áÅÉJUI×îÐÂ°æ ¸ß¼¶¶¨ÖÆ ¾«¼òÓÅ»¯ RootÎȶ¨°æ attach_img heatlevel  ...23456..121 ·¬ÇÑС×Ó 2017-8-13 144950274 15280512648 2018-12-22 23:49
[Ë¢»ú°ü] ¿áÅÉC105 EUI5.8 079S ¾«¼òÎÞ¹ã¸æ ¼«ÖÂÐÔÄÜ Ô²½ÇÆÁÄ» ÐÂÔöÇ¿ÉèÖà ³¬¼¶Á÷³© Çåˬʡµç attach_img  ...234 zyyccb 2018-10-5 38830 pigloveedison 2018-12-21 17:02
[ÇóÖú] Ë¢ÁËtwrp¿ÉÒÔÖ±½Ó¿¨Ë¢¹Ù·½°üÂð alicowboy 2018-12-19 0175 alicowboy 2018-12-19 15:05
[ÇóÖú] ¿áÅÉs1Ôõôɾ³ýÀÖÊÓÈ«¼ÒÍ°£¿ alicowboy 2018-12-19 0211 alicowboy 2018-12-19 13:50
[¹Ù·½¹Ì¼þ] JUIÄÚ²âµÚÒ»°æµ½µÚÈý°æ£¨Õæ-Ô­°æÎÞÐ޸ģ© attachment  ...2 ¾ÅÃæÏàÁø 2018-4-15 215650 crouse911 2018-12-17 12:23
[½Ì³Ì] °²×¿8.1µÄsystem.new.dat.brת»»¹¤¾ß attach_img  ...234 ¾ÅÃæÏàÁø 2018-2-18 3713365 yiyuanboshi 2018-12-16 17:58

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-1-19 06:06 , Processed in 0.811976 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网