ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ºìÃ×Note2ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 7963

   Òƶ¯ÊåÊåºìÃ×Note2ÊÖ»úÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ÖÂÁ¦Îª¹ã´óÍæ¼ÒÌṩºìÃ×Note2Ò»¼üROOTÈí¼þ¹¤¾ßºÍ½Ì³Ì,ºìÃ×Note2¹Ù·½ÏßË¢¾ÈשͷROM°ü,ºìÃ×Note2Ô­³§¿¨Ë¢Éý¼¶¹Ì¼þÏÂÔØ,ºìÃ×Note2ÏßË¢/¿¨Ë¢»ú½Ì³Ì,ºìÃ×Note2¾ÈשͷÏßË¢»ú¹¤¾ß,ºìÃ×Note2Èí¼þºÍÓÎÏ·ÏÂÔØ,ºìÃ×Note2µçÄÔÁª»úUSBÇý¶¯,ºìÃ×Note2ÊÖ»úÆÀ²â,ºìÃ×Note2Êۼۺ͹ºÂòµØÖ·,ΪÄãÌṩ×îÏ꾡µÄºìÃ×Note2¹ºÂò×ÊѶÐÅÏ¢¡£
  Òƶ¯ÊåÊåºìÃ×Note2Íæ»úQQ½»Á÷Ⱥ£¨Ðè°æÖ÷½øפ£¬·ñÔòɾ³ý!£©
  ¢ÙȺ£º332399747£¨¿ìÂúÔ±£©     ¢ÚȺ£º876404 £¨2ǧÈËÐÂȺ£©
ÊÕÆð/Õ¹¿ª

×Ó°æ¿é

ROMË¢»ú°ü (1)

ºìÃ×Note2Ë¢»ú°üרÇø£¬ÕÒROM²»ÓÃÂÒÅÜÁË£¡PS£º°´Ê±¼äÅÅÐò

3441 / 47Íò
´Óδ
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6542 M44 2010-12-13 7850112449391 linzi_gjl ×òÌì 18:11
·ÖÇøÖö¥ ¹ØÓÚ¿¨Ë¢Ë¢»úÖÕÖ¹£¨bad£©£¬ÍƼö½âÊͺͳ£¼û½â¾ö°ì·¨ attach_img  ...23456..3864 binbinshe 2015-2-15 463645198083 eleoen ×òÌì 23:58
±¾°æÖö¥ [¼¯ºÏÌû] ºìÃ×Note2Òƶ¯°æ/Ë«Íøͨ°æ ¹Ù·½Ô­°æ¾ÈשͷͨÓÃÏßË¢°ü/ÍêÕû¿¨Ë¢¹Ì¼þ£¬9ÔÂ2ÈÕ¸üРattach_img  ...23456..360 -Zard- 2015-8-17 431582285 jiaossyl 6 ÌìÇ°
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
ºìÃ×Note2ÂÛ̳_ºìÃ×Note2¸ßÅäË«Íøͨ°æÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úROM°ü½Ì³ÌÏÂÔØ - 时时彩注册送88元网站_时时彩注册送47元彩金_APP自助领取彩金8-18 博聚网
[½Ì³Ì] ºìÃ×Note2 Win10ϵͳÏ°²×°MTKË¢»úÇý¶¯ Ë¢ÖÐÎÄCWM-Recovery ÐÞ¸´ÏµÍ³ ¾Èשͷ½Ì³Ì attach_img heatlevel agree  ...23456..720 ÆïÊ¿Íõ 2015-8-17 8632129892 jrz2005 ×òÌì 16:42
[½Ì³Ì] ºìÃ×Note2 ¾ÈשͷÍêÕûÏßË¢¹Ù·½ROM Ë¢ÖÐÎÄCWM/TWRP-Recovery»Ö¸´ÏµÍ³ ͼÎÄ½Ì³Ì attach_img heatlevel agree  ...23456..983 ÆïÊ¿Íõ 2015-8-17 11791184316 bird5257 ×òÌì 13:56
[ÆÀ²â] ·ÖÏíÒ»¸ö¹ú¼ÊÍøÕ¾µÄË¢»ú°ü£¡Ð¡Ã×ϵÁÐ ÐÂÈËÌû heatlevel  ...23456..90 ¸úÎÒ×°£¬Ò×ÊÜÉË 2016-2-6 107122549 zjgjr Ç°Ìì 14:34
[½Ì³Ì] ½ÌÄãÈçºÎÅжÏÊÖ»úwifiÊÇ·ñÔÚ¶ÏÁ÷ heatlevel  ...23456..90 h847670898 2016-2-10 107822825 zjgjr Ç°Ìì 14:28
[½Ì³Ì] ==Ò»¿îжÔسÌÐò¹¤¾ß ÐèÒªµÄ½øÀ´ == attach_img heatlevel  ...23456..38 Ϊ°®ËæÁ÷Ë® 2015-9-27 45015592 Ï¢¿ÉÌåÑ鱾ȥ 3 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ÖÕ¼«°æ¡°ÓÀ¾Ã¡±»Ö¸´ºìÃ×note2µÄIMEI´®ºÅºÍWIFI MACµØÖ·½Ì³Ì ÐÂÈËÌû digest heatlevel agree  ...23456..58 zouyujia 2015-11-23 69229588 baifengy 3 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] Òƶ¯ÊåÊåÒ»¼ü·Ö½âÄں˴ò°ü¹¤¾ßImgExtractor v1.2 Ö§³Ö°²×¿5.1Äں˷ֽâºÏ³É 2015-08-25 heatlevel  ...23456..98 ÆïÊ¿Íõ 2015-8-25 116732385 28256445 4 ÌìÇ°
[Èí¼þÓÎÏ·] cm12.1 Android5.1 Çײâ¿ÉÓöűÈÒôЧµ¥Ë¢°üÎÞÐèË«ÇåµÚÈý·½recË¢Èë¼´¿É heatlevel  ...23456..83 h847670898 2016-1-8 99427458 bird5257 4 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ¹¤¾ßÏÀÒ»¼üË¢ÈëµÚÈý·½ÖÐÎÄRecovery»ò»Ö¸´¹Ù·½recoveryµÄÏêϸͼÎÄ½Ì³Ì heatlevel  ...23456..19 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2016-2-17 21713670 985130145 5 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ºìÃ×Note2 WinXP/Win7ϵͳÏ°²×°MTKË¢»úÇý¶¯ Ë¢ÖÐÎÄCWM-Recovery ÐÞ¸´ÏµÍ³ ¾Èשͷ½Ì³Ì heatlevel agree  ...23456..360 ÆïÊ¿Íõ 2015-8-17 431559718 jiaossyl 6 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] ºìÃ×Note2ͨÓðæÈýÖÖ½øÈërecoveryģʽµÄ·½·¨½øÈëfastbootģʽµÄ·½·¨ attach_img  ...2345 ·ÉÀÇ 2016-3-30 5320142 zht000000 6 ÌìÇ°
[Èí¼þÓÎÏ·] ¡¾Note2¡¿¡¾°Ù¶ÈÍøÅÌ¡¿¸öÈËÊղصÄ120¿î°²×¿Ãâ·ÑÓÎÏ·ºÏ¼¯ ´ó¼Ò¶¼À´¿´¿´ attach_img heatlevel  ...23456..77 dfgcvb 2015-9-5 91818668 qq792879981 2019-2-8 20:36
[½Ì³Ì] ¿ª»úµÚÒ»ÆÁÐ޸Ľ̳Ì+¹¤¾ß£¡»¹ÄãƯƯÁÁÁÁµÄµÚÒ»ÆÁ£¡ attach_img heatlevel agree  ...23456..24 Ô­Éú¿Ø¹âÍ·Ç¿ 2015-11-11 27615492 opp929601418 2019-2-7 18:00
[½Ì³Ì] ===µçÄÔ¶ËÒ»¼üË¢Èë¹Ù·½rec/ÖÐÎÄrec¹¤¾ß£¬Éµ¹Ïʽ²Ù×÷£¬ÐèÒªµÄ½ø==== attach_img heatlevel agree  ...23456..150 Ϊ°®ËæÁ÷Ë® 2015-9-11 179234680 opp929601418 2019-2-7 15:19
[½Ì³Ì] ºìÃ×Note2ͨÓÃÖÐÎÄTWRP Recovery v2.8.7.0ÖÐÓ¢ÎÄË«Óï°æ£¬Ö§³ÖOTAÉý¼¶ºÍROOT£¬8ÔÂ21ÈÕ attach_img heatlevel agree  ...23456..353 Íü¼ÇÔÂÁÁ 2015-8-21 422470217 Mas 2019-2-6 18:02
[½Ì³Ì] ºìÃ×note2 Ò»¼üROOT + Ò»¼üË¢ÈëRecovery¹¤¾ß·¢²¼ attach_img heatlevel agree  ...23456..274 jjixdd 2015-10-13 328681432 shuipinglala 2019-2-6 17:13
[½Ì³Ì] ºìÃ×Note2 Win8.1ϵͳÏ°²×°MTKË¢»úÇý¶¯ Ë¢ÖÐÎÄCWM-Recovery ÐÞ¸´ÏµÍ³ ¾Èשͷ½Ì³Ì attach_img heatlevel  ...23456..74 ÆïÊ¿Íõ 2015-8-17 88032382 Ó¦ÓÃ¿Í 2019-2-6 14:00
[½Ì³Ì] ºìÃ×note2Ò»¼üË¢ÈëRecovery¹¤¾ß£¨º¬TWRP v2.8.7.0ÖÐÎÄÃÀ»¯°æ£© attach_img heatlevel  ...23456..86 chenle521 2015-12-26 102520096 zxasdqw 2019-2-6 11:44
[Èí¼þÓÎÏ·] AutoFlashFirmwareTool.apk(ºìÃ×Note2 Ò»¼üË¢»ú¹¤¾ß)+Ò»¼üË¢Èëxposed¿ò¼Ü ·¢²¼ attach_img heatlevel  ...23456..49 pixle 2016-3-30 58012391 1984as 2019-2-5 20:56
[½Ì³Ì] ºìÃ×NOTE2ÊÖ»úÏßË¢¹¤¾ßMiFlash£¬×îÐÂ20150327°æ attach_img heatlevel  ...23456..55 СÍñ 2015-8-17 65022212 ¡ù·çºÛ 2019-2-5 16:23
[ÇóÖú] Ó²¼þÆÁÄ»ºÄµç¾Þ¸ßÔõôÕû£¬MIUI9.6£¬¼òÖ±¾ªÈË£¬Õý³£¿´Ð¡ËµÒ»·ÖÖÓ0.75¸öµç yinkeer 2019-2-4 065 yinkeer 2019-2-4 15:41
[½Ì³Ì] ºìÃ×Note2СÃ×¹Ù·½°æFastbootÏßË¢Éý¼¶¹¤¾ßMiPhoneË¢»ú½Ì³Ì£¡¸½MiPhone20151028×îаæ attach_img heatlevel agree  ...23456..363 ÆïÊ¿Íõ 2015-8-17 4344117421 a691252443 2019-2-3 15:51
[ÇóÖú] note2×Ô´øµÄÈÕÀúÖеÄÈÕ³ÌwidgetÔõôÉèÖà Òѻظ´ heilongjiang 2015-10-21 2414 ÇçÌìÓê½¥½¥ 2019-2-3 14:31
[½Ì³Ì] ºìÃ×Note2ͨÓÃÖÐÎÄTWRP Recovery v2.8.7.0ÖÐÓ¢ÎÄË«Óï°æ£¬Ö§³ÖOTAÉý¼¶ºÍROOTË¢»ú attach_img heatlevel agree  ...23456..1168 ÆïÊ¿Íõ 2015-8-19 14005270989 С´åÒ°·ò 2019-2-3 13:06
ͶƱ [ÌÖÂÛ] µ½µ×ÊÇMIUI6 »¹ÊÇMIUI7 Ê¡µç heatlevel  ...234 zhanzhian 2015-10-16 3919877 лÓ 2019-2-2 23:32
[½Ì³Ì] ¡¾¹¤¾ßÏÀË¢Èë°æ¡¿ ºìÃ×Note2ͨÓÃÖÐÎÄTWRP/CWM Recovery|¹Ù·½recoveryÏÂÔØ attach_img heatlevel agree  ...23456..568 ·ÉÀÇ 2016-3-4 681594703 Ìì̳ÓÑÓÑ 2019-2-2 22:49
[½Ì³Ì] È«ÇòÊ×·¢£¡ºìÃ×Note2È«»úÐÍͨÓÃÐ޸ĸü»»IMEI½Ì³Ì£¡¸Ä´®ºÅÄû°·ÑµÄ²»Òª´í¹ý£¡ attach_img heatlevel agree  ...23456..136 ÆïÊ¿Íõ 2015-8-19 163155853 ±°Î¢µÄê¸ê¹ 2019-1-29 10:16
[½Ì³Ì] ºìÃ×Note2 ÖÐÎÄÃÀ»¯TWRP Recovery v3.0.0.0£¬Ö§³Ö¶à¹úÓïÑÔMulti-language heatlevel agree  ...23456..219 ÆïÊ¿Íõ 2016-2-18 261742797 725122 2019-1-28 20:48
[ÆäËû] ÖÕÓÚÕÒµ½Ò»¸ö¿ÉÒÔÕý³£Ê¹ÓõÄ7.1.2µÄϵͳÁË attach_img freemagic 2019-1-26 2134 freemagic 2019-1-28 17:26
[½Ì³Ì] ==²»¿Ûµç³Ø£¬½øÐйػú ½øÈërec==== heatlevel  ...23456..63 Ϊ°®ËæÁ÷Ë® 2015-9-9 75112926 fjj0310 2019-1-27 16:42
[½Ì³Ì] ºìÃ×Note2ÆƽâÍâÖÃSD¿¨½Ì³Ì£¬²»ÔÙÇó±ðÈË heatlevel  ...23456..75 ²»×öС°× 2015-11-23 89930808 lbflfihc 2019-1-26 09:56
[¼¯ºÏÌû] ºìÃ×Note2ÂÛ̳ÐÂÊÖС°×Ë¢»ú/ROOT/IMEI/½Ì³Ì/×ÊÔ´/Íæ»ú¼¼ÇÉ»ã×ÜÌû£¨³ÖÐøÖÁÖÁ8ÔÂ21ÈÕ£© heatlevel  ...23456..67 ÆïÊ¿Íõ 2015-8-22 795138646 СÖ××Ó 2019-1-25 21:57
[½Ì³Ì] ·ÖÏí½Ì³Ì£ººìÃ×Note2Òƶ¯°æÔõô¿ªÆôË«4GÖ§³Ö/ÖйúÁªÍ¨4GÍøÂç·þÎñ£¡ attach_img heatlevel  ...23456..509 СÍñ 2015-8-16 610483880 ckl159753 2019-1-22 21:07
[½Ì³Ì] ºìÃ×note2Ò»¼üË¢ÈëRecovery¹¤¾ß£¨ÄÚº¬TWRP v2.8.7.0ÖÐÎÄÃÀ»¯°æ£© ÐÂÈËÌû attach_img heatlevel agree  ...23456..281 cloudy059 2015-9-13 336852169 Ã÷ÌìÇçÌì²»Òª·¹ 2019-1-20 19:08
[½Ì³Ì] ===ºìÃ×note2£¬¹Ù·½recocery 2.0.1 ¿¨Ë¢°ü=== heatlevel  ...23456..81 Ϊ°®ËæÁ÷Ë® 2015-9-9 97016572 uplay 2019-1-18 10:31
[½Ì³Ì] ºìÃ×Note2È¥MIUI¹ã¸æ+Ö§³Ö·­QµÚÈý·½recoveryרÓÿ¨Ë¢²¹¶¡°ü attachment heatlevel  ...23456..24 h847670898 2016-4-12 27912376 yyq78088 2019-1-16 10:37
[Èí¼þÓÎÏ·] ¡¾Pixle¡¿PixleTool¹«¿ª°æ£¨MIUIרÊô¸ß¼¶ÉèÖÃapk£©·¢²¼ attach_img heatlevel agree  ...23456..160 pixle 2016-3-30 190937989 1870748359 2019-1-10 08:36
[½Ì³Ì] ºìÃ×Note2Òƶ¯°æ/¸ßÅäË«Íøͨ°æ×éºÏ´úÂë½øÈ빤³ÌģʽµÄ·½·¨½Ì³Ì heatlevel  ...23456..70 -Zard- 2015-8-16 83614859 csg0279 2019-1-7 23:44
[½Ì³Ì] mtk6795ÒÆÖ²½Ì³Ì heatlevel  ...23456..27 766397365 2015-12-3 32319132 1286002650 2018-12-31 20:16
[ÇóÖú] ÇëÎÊÎÒµÄÊÖ»úË¢imei,mac,À¶ÑÀµØַʱ£¬²»¼Óµç³ØÁ¬µçÄÔ£¬ÎªÊ²Ã´ÊÖ»ú×ÜÔÚÕ𶯣¬µçÄÔÉ豸¹ÜÀíÖÐUSBCOM¶Ë¿ÚÒ»ÉÁûÁË£¬ÓÖ³öÏÖ£¬ÓÖûÁË¡£Ë¢»ú²»³É¹¦¡£Ôõô´¦Àí£¿ sunssg 2018-12-24 0102 sunssg 2018-12-24 20:26
[ÇóÖú] È«¾ÖËÑË÷Ôõô¹Ø±ÕÄØ£¿ÎÒÔ­À´ÔÚ±ãÇ©ÀïÖ±½ÓÑ¡¶¨ÎÄ×־ʹò¿ªUCä¯ÀÀÆ÷ËÑË÷ÁË£¬ÏÖÔÚ¸üкó×Ô¶¯´ò¿ªÈ«¾ÖËÑË÷ÁË Òѻظ´ yst3787 2018-8-17 1270 ÇçÌìÓê½¥½¥ 2018-12-24 16:25
[ÇóÖú] ÊÖ»úÕý³£Á¬ÎÞÏßÍø¸ÕÁ¬¿ÉÒÔÉÏÍø °ëСʱºó¾ÍÉϲ»ÁËÍøÁË Ôõô»ØÊ°¡ ¼ÒÀïµÄ·ÓÉ¿í´ø¶¼ºÜÕý³£ fb7333 2018-12-20 078 fb7333 2018-12-20 08:43
[ÇóÖú] Ë¢»úÍê³ÉºóÒ»Ö±¿¨Ã×£¬ÖØË¢Ò²Ò»Ñù£¬Çó¾È hxl8959 2018-12-19 0103 hxl8959 2018-12-19 16:47
[½Ì³Ì] °áÔ˺ìÃ×note2ÖÐÎÄrec3.0.2.2°æ±¾  ...23 É¨tÂñÔáÓã 2016-11-7 242123 buding2425 2018-12-15 12:49

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-2-16 09:25 , Processed in 1.005936 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网