ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

ÁªÏëS898TÂÛ̳ ½ñÈÕ: 0|Ö÷Ìâ: 1256

  Òƶ¯ÊåÊåÁªÏëS898TÂÛ̳(bbs.ydss.cn)ΪÄúÌṩÁªÏëS898TË¢»úROM,ÁªÏëS898T¹Ù·½¹Ì¼þ,ÁªÏëS898TÒ»¼üroot½Ì³Ì,ÁªÏëS898TÈí¼þÏÂÔØ,ÁªÏëS898TÓÎÏ·ÏÂÔØ,ÁªÏëS898TÊÖ»úÇý¶¯,ÁªÏëS898TÊÖ»ú²ÎÊý,ÁªÏëS898TÊÖ»úÆÀ²â,ÁªÏëS898TÅÜ·ÖPK¶Ô±È,ÁªÏëS898T¹ÙÍøÔ¤Ô¼¹º»úÏûÏ¢¡£Òƶ¯ÊåÊå,·þÎñÄúµÄÒƶ¯Éú»î£¡
  ÁªÏëS898TÓ²¼þ²ÎÊý:¡¾MT6589TËĺË1.5Ghz¡¿¡¾TDË«¿¨¡¿¡¾5.3Ó¢´ç720¡Á1280·Ö±æÂÊ¡¿¡¾1G + 8G¡¿
  ¡ùÒƶ¯ÊåÊåÁªÏëS898T¹Ù·½QQ½»Á÷Ⱥ¡ù
  1ºÅȺ£º316980957    (Ãû¶îÓÐÏÞ£¬Óû¼Ó´ÓËÙ£¡ÍøÓÑȺÐèÑû°æÖ÷½øפ£¬·ñÔòÒ»ÂÉɾ³ý!)
ÁªÏëS898T°å¿éÊÇÒ»¸öпª°å¿é£¬ËýµÄÅ·¢Õ¹ÐèÒª´ó¼ÒµÄÐû´«£¡


×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6566 M44 2010-12-13 7878813062040 Íõؼ¼Ò¡ 5 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾¹¤¾ßÏÀË¢Èë°æ¡¿ÁªÏëS8 (ÁªÏëS898T)ÖÐÎÄTWRP/CWM Recovery|¹Ù·½recoveryÏÂÔØ  ...23456..26 ·ÉÀÇ 2016-3-18 30114523 musea110 2019-4-20 11:12
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] Òƶ¯ÊåÊåÊ×·¢ ÁªÏëS898T ¡¾ÀÖÍÜROM-µÚ108ÆÚ¡¿13.12.20¿¨Ë¢°ü2013.12.26¸üРattach_img  ...23456..64 èßä 2013-12-26 75947808 sjpy 2019-3-7 15:11
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾14.08.11¡¿Ð¡Ã×Ö÷ÌâºÍг½Ì³Ì£¬Í¼ÎIJ¢Ã¯£¬²»»áµÄ½øÀ´ attach_img  ...23456..40 ÆÓؼСÝÕ 2014-8-11 47330061 yzh4941988 2019-3-1 00:23
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] S898t_S515_130913°æ±¾ ¾Èש ¹Ù·½ÏßË¢°ü ÄÚÓÐÏßË¢¹¤¾ßºÍ½Ì³Ì attach_img  ...23456..353 èßä 2013-12-26 422894163 jnleeht 2018-11-5 10:56
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
ÁªÏëS898TÂÛ̳_¹Ù·½ROMÒ»¼ürootË¢»ú½Ì³ÌÈí¼þÏÂÔØË¢»ú°ü - 时时彩注册送88元网站_时时彩注册送47元彩金_APP自助领取彩金8-18 博聚网
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS898T¿¨Ë¢°ü»ùÓÚ¹Ù·½×îаüS128ÖÆ×÷µÄ¹Ù·½¾«¼ò°üÁ÷³©ºÃÓÃÒÑROOT attach_img heatlevel  ...23456..26 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2014-10-31 30916792 mayanjunzhaowei 6 ÌìÇ°
[½Ì³Ì] Ð޸ݲ׿Èí¼þ°²×°°üAPKÇ©Ãû£¬ÈÎÒâÈí¼þ¶¼¿ÉÒÔ°²×°£¬²»»áÔÙ·¢ÉúÓ¦ÓÃÇ©Ãû²»Ò»ÖÂÎÊÌâ ÐÂÈËÌû attach_img heatlevel  ...23456..37 guilin18 2014-7-29 44296204 myufo 2019-6-3 23:24
[Ë¢»ú°ü] ¡¾15.07.08¡¿ÁªÏës898t ³¬¼¶Ô­Éú4.22£¬³¬¼¶Á÷³©£¬³¬¼¶Ê¡µç£¬È«¾ÖÒôЧ attach_img heatlevel  ...23456..64 ÆÓؼСÝÕ 2015-7-8 76327919 ÌìÑĺÆå« 2019-5-7 14:06
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS898T ¿¨Ë¢°ü »ùÓÚ×îÐÂS128ÖÆ×÷µÄ¹Ù·½¾«¼ò°üÔÙÒ»´Î¸üРÖصãÓÅ»¯ ×¢ÖØÔË´æ attach_img heatlevel  ...23456..22 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-3-30 26017807 w8421216 2019-1-14 22:13
[ÆäËü] ¡¾14.08.25¡¿ÁªÏës898tÖÐÎÄÈ«´¥ÃþREC£¬×îƯÁÁµÄREC£¬Ö§³Ö°²×¿4.4 attach_img heatlevel agree  ...23456..102 ÆÓؼСÝÕ 2014-8-25 121344305 sjpy 2018-12-1 18:28
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS898T S529_131211 ×îаæÔ­³§ROOT¿¨Ë¢°ü131228¸üРattach_img heatlevel  ...23456..92 èßä 2013-12-28 109238228 sjpy 2018-12-1 11:28
[½Ì³Ì] ÁªÏës898t ´®ºÅ¶ªÊ§IMEIÎÞЧ»°·Ñ°ó¶¨´®ºÅÎÞЧ´®ºÅÐ޸ķ½·¨ heatlevel agree  ...23456..34 ö©ö© 2013-12-29 40525696 ytq21183 2018-11-24 20:26
[Ë¢»ú°ü] ¡¾ÁªÏë¾Èשͷ¹Ì¼þ°ü¡¿ÁªÏëS898t_S127_131203¹Ù·½ÏßË¢°ü ÐÂÈËÌû heatlevel agree  ...23456..204 highwind 2013-12-27 244150259 °®»úÓÍ 2018-11-9 06:56
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS898T¿¨Ë¢°ü ÒÆÖ²ºìÃ××îаæJHACNBL29.0 ×¢ÖØÓÅ»¯ ÐÞ¸´¶à¶à attach_img heatlevel  ...23456..11 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-3-2 12711783 °®»úÓÍ 2018-11-9 06:47
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS898T¿¨Ë¢°ü ÀÖÍÜOS6µÚ164ÆÚ ¼«¶È¾«¼òÉùÒô¼Ó´ó°æ£¬Îȶ¨Á÷³©Ê¡µç£¬Ö§³ÖÒ»¼üË¢»ú attach_img  ...23 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-3-29 303790 °®»úÓÍ 2018-10-20 19:24
[Ë¢»ú°ü] ¡¾15.05.22¡¿ÁªÏës898t ÀÖÍÜ170ÖÜ¿ª·¢°æ£¬Ò²ÊÇ×îºóµÄÖÕ½á°æ attach_img heatlevel  ...23456..26 ÆÓؼСÝÕ 2015-5-22 30818290 xjh16403546 2018-8-29 11:03
[Ë¢»ú°ü] ¡¾15.06.12¡¿ÁªÏës898t °¢ÀïÔÆ 3.03×îÐÂÄÚ²â°æ¸üРÍêÃÀÁ÷³©ÌåÑé attach_img heatlevel  ...23456..20 ÆÓؼСÝÕ 2015-6-12 23817236 qwertyuiop90 2018-8-17 15:14
[Ë¢»ú°ü] ¡¾15.01.05¡¿ÁªÏëS898t ¹Ù·½vibe1413£¬´óÁ¿ÓÅ»¯£¬ÍêÕûrootȨÏÞ attach_img heatlevel agree  ...23456..57 ÆÓؼСÝÕ 2015-1-5 68029679 tsing2010 2018-8-9 20:46
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS898T ¿¨Ë¢°üVIBE1413ÔٴθüР¸ÉµôÀÖ°²È« ÐÞ¸´ÒÑÖªUBG ºÃÓòÅÍõµÀ attach_img heatlevel  ...23456..30 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-1-4 35019465 tsing2010 2018-8-7 11:56
[Ë¢»ú°ü] ¡¾15.1.17¡¿ÁªÏës898t ÒÆÖ²»ªÎªEMIUI 2.0 ÐÂÒ»·¬ÌåÑ飬ÍêÃÀ´æ´¢ attach_img heatlevel  ...23456..14 ÆÓؼСÝÕ 2015-1-17 16115758 ddn_dj 2018-7-7 16:57
[Ë¢»ú°ü] ¡¾15.03.29¡¿ÁªÏës898t coloros2.0¸üУ¬´ó³ÉÖ®×÷£¬ÓÃÁËÄã¾Í»Ø²»È¥ÁË attach_img heatlevel  ...23456..37 ÆÓؼСÝÕ 2015-3-29 44123146 ÎÒÖ÷ÈçÀ´ 2018-6-10 01:25
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS898T Ë¢»ú°ü »ùÓÚ¹Ù·½ÊÊÅäµÄVIBE1413ÔÙÒ»´Î¾«¼òÓÅ»¯È¥ÀÖ°²È« 20151124¸üРattach_img heatlevel agree  ...23456..23 ·ü¶û¼ÓµÄ¼Ñ 2015-4-7 26417526 tjy651116 2018-4-18 22:25
[½Ì³Ì] Òƶ¯ÊåÊåÁªÏëS898TÖÐÎÄCWM-recovery»Ö¸´ÏµÍ³£¬Ö§³Ö±¸·Ý»¹Ô­¡¢¿¨Ë¢Éý¼¶ attach_img heatlevel  ...23456..318 èßä 2013-12-25 380479382 tjy651116 2018-4-18 07:22
[Ë¢»ú°ü] ¡¾15.08.11¡¿ÁªÏës898t GiONEEÊ¡µçÍõ£¬³¬¼¶DTSÕðº³ÒôЧ£¬Ëæ±äÖ÷Ì⣬Îҵľ«²ÊÎÒ×öÖ÷ attach_img heatlevel  ...23456..20 ÆÓؼСÝÕ 2015-8-11 22917244 342161629 2018-4-17 23:05
[Ë¢»ú°ü] ¡¾15.04.19¡¿ÁªÏës898t Funtouch OS 5.10.2ÖÕ½áÃÀ»¯°æ£¬¾«¼òÊ¡µç attach_img heatlevel  ...23456..30 ÆÓؼСÝÕ 2015-4-19 35821981 13656921046 2018-4-15 13:42
[Ë¢»ú°ü] ¡¾14.10.22¡¿ÁªÏës898t NIXUI 3.0 ÐÂÔªËØ ×îΨÃÀÌåÑé attach_img heatlevel  ...23456..22 ÆÓؼСÝÕ 2014-10-22 25415865 Ôƺ£ÓÄÇé 2018-4-12 20:38
[Ë¢»ú°ü] ¡¾15.05.04¡¿ÁªÏëS898T ¹úÍâ×îеÄÈýÐÇS5 ȫнçÃ棬ȫ¾Ö¶Å±È£¬°²×°Î»ÖÃÑ¡Ôñ attach_img heatlevel  ...23456..22 ÆÓؼСÝÕ 2015-5-4 26117425 Ôƺ£ÓÄÇé 2018-4-12 20:34
[½Ì³Ì] èßä½ÌÄãʹÓÃÊåÊ幤¾ßÏä¸üÐÂˢдÁªÏëS898TCWMrecoveryͼÎĽ̳̣¬12ÔÂ25ÈÕ¸üРheatlevel agree  ...23456..211 èßä 2013-12-25 252649982 q694262561 2018-4-10 18:17
[Ë¢»ú°ü] ¡¾14.06.20¡¿ÁªÏës898t193ÆÚmiui¸üУ¬Ë«°æÆë·¢£¬ÓÐÀ¶É«ºôÎüµÆàÞ attach_img heatlevel  ...23456..10 ÆÓؼСÝÕ 2014-6-20 10810721 321370294 2018-4-1 18:00
[ÇóÖú] Ôõô˫Çå cyj4417 2018-3-30 0457 cyj4417 2018-3-30 03:08
[Ë¢»ú°ü] ¡¾15.02.5¡¿ÁªÏës898t °Ù¶ÈÔÆ66ÆÚ¹«²â°æ ÖÇÄÜÉú»î£¬ÓÉÄ㿪Æô attach_img  ...23456 ÆÓؼСÝÕ 2015-2-5 608558 ÎíÂþÃÔ³Ç 2018-3-18 23:02
[Ë¢»ú°ü] ¡¾15.2.11¡¿ÁªÏës898t ºìÃ×29.0ÆƽâÖ÷Ìâ+ÖÐÐ˶űÈË«ÒôЧ+³Á½þ״̬À¸ attach_img heatlevel  ...23456..24 ÆÓؼСÝÕ 2015-2-11 28517282 li2413303 2018-3-18 15:49
[Ë¢»ú°ü] ¡¾15.04.26¡¿ÁªÏës898t ÒÆÖ²ºìÃ×30.0 ÔöÇ¿°æ£¬ºÍгÖ÷Ì⣬¶Å±ÈÒôЧ£¬V6¶¯»­ÌØЧ attach_img heatlevel agree  ...23456..23 ÆÓؼСÝÕ 2015-4-26 26518029 liannia 2018-3-16 17:40
[Ë¢»ú°ü] ¡¾14.10.16¡¿ÁªÏës898t °²×¿Ô­ÉúµÚÒ»µ¯£¬´óÄڴ棬ºÃÁ÷³© attach_img heatlevel  ...23456..37 ÆÓؼСÝÕ 2014-10-16 43521790 qq147852456123 2018-2-18 20:42
[Ë¢»ú°ü] ÁªÏëS898T Ô­Éú4.2 Êý×ÖµçÁ¿ ¸ß¼¶²Ëµ¥ ³¬¼¶Á÷³© ¿¨Ë¢°ü2013.1228 attach_img heatlevel agree  ...23456..49 èßä 2013-12-28 57825640 qq147852456123 2018-2-18 20:40
[Èí¼þ] ¡¾14.08.10¡¿¸ø´ó¼Ò·ÖÏíÁ½¸öС¹¤¾ß£¬¹Ø±Õ¼üÅ̵ƣ¬½â·ÅµçÔ´¼ü heatlevel  ...23456..16 ÆÓؼСÝÕ 2014-8-10 18713346 icyghost 2018-2-8 20:45
[Ë¢»ú°ü] ¡¾2014Äê6ÔÂ27ÈÕ-MIUI194ÆÚ¡¿ÁªÏëS898T||MIUI×îиüÐÂ||ÍêÃÀÕÀ·Å attach_img heatlevel  ...23456..11 Moon-Ôø 2014-6-29 13013041 2007zsg 2018-1-22 13:00
[Ë¢»ú°ü] ¡¾14.07.21¡¿ÁªÏës898t-197ÆÚmiuiµÚ¶þ°æÐÞ¸´°æ£¬½â¾öºÄµçÎÊÌ⣬ÃÀ»¯·ç¸ñ attach_img heatlevel  ...23456..15 ÆÓؼСÝÕ 2014-7-21 16913391 angie9885 2018-1-22 12:57
[Èí¼þ] MIUIÖ÷ÌâÆƽâ°æ£¬Ãâ·ÑʹÓÃÊÕ·ÑÖ÷Ìâ £¡Ð¡Ð¡¾ªÏ²£¡ heatlevel  ...23456..18 ö©ö© 2013-12-29 20714031 asdfasfsdfasdf 2018-1-6 20:03
[Ë¢»ú°ü] ¡¾14.10.18¡¿ÁªÏëS898t 209ÖÜmiui¸üУ¬Ìá¸ßÁ÷³©¶È£¬Ðü¸¡½Óµç»°£¬Ãâ¶ú»úÊÕÒô attach_img heatlevel  ...23456..15 ÆÓؼСÝÕ 2014-10-18 17513213 qq147852456123 2017-12-23 18:56
[Ë¢»ú°ü] ¡¾14.09.21¡¿ÁªÏës898t 206ÖÜmiui£¬¸´¿Ì¾­µä£¬Êղرر¸ÕäÆ· attach_img heatlevel  ...23456..20 ÆÓؼСÝÕ 2014-9-21 23517202 13030184246 2017-12-23 18:24
[Ë¢»ú°ü] ¡¾14.05.27¡¿S898TÒÆÖ²ºìÃ×ÄÚ²â°æ15.0Ø­ÆƽâÖ÷ÌâØ­¶¨Ê±¿ª¹Ø»úØ­ÐÞȨÏÞ²»ÍêÕû attach_img heatlevel  ...23456..8 ÆÓؼСÝÕ 2014-5-27 8510641 qq147852456123 2017-12-23 18:18
[Ë¢»ú°ü] ¡¾15.1.20¡¿ÁªÏës898t ÒÆÖ²ºìÃ×MIUI28.0 µÚ¶þ°æ£¬ÐÞ¸´¼ÓÇ¿°æ attach_img heatlevel  ...23456..11 ÆÓؼСÝÕ 2015-1-20 12110222 qq147852456123 2017-12-23 16:50
[Ë¢»ú°ü] ¡¾14.10.08¡¿ÁªÏës898t ÒÆÖ²ºìÃ×26.0Îȶ¨°æ£¬È«ÐÂV6±³°å£¬¼ò×°ÉÏÕó attach_img heatlevel agree  ...23456..13 ÆÓؼСÝÕ 2014-10-7 15112128 qq147852456123 2017-12-23 14:53
[Ë¢»ú°ü] ¡¾14.11.30¡¿ÁªÏës898t 11.30miui¿ª·¢°æ£¬ÊýÊ®ÏîÓÅ»¯ÐÞ¹ý£¬¼«¶ÈÊ¡µç£¬Ô­Éú°ãµÄÁ÷³© attach_img heatlevel agree  ...23456..38 ÆÓؼСÝÕ 2014-11-30 44519502 qq147852456123 2017-12-23 13:06
[Ë¢»ú°ü] ¡¾15.04.14¡¿ÁªÏës898t amigo2.0.4 ÇåУ¬Á÷³©£¬Ê¡µç£¬ºÃÍ棬Óû°Õ²»ÄÜ attach_img heatlevel  ...23456..12 ÆÓؼСÝÕ 2015-4-14 14214535 13101373084 2017-12-17 21:47

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-6-19 22:53 , Processed in 0.623268 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网