ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

÷ÈÀ¶Note6ÂÛ̳ ½ñÈÕ: 2|Ö÷Ìâ: 437

   Òƶ¯ÊåÊå÷ÈÀ¶Note6Íæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩ÷ÈÀ¶Note6Ò»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬÷ÈÀ¶Note6È«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6550 M44 2010-12-13 7859412653326 13825358491 2 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ÷ÈÀ¶NOte6»ñÈ¡ÍêÃÀroot ¿ò¼Ü½Ì³Ì²½Öè+¾ÈשÍêÕûÏßË¢¹Ì¼þ attach_img  ...23456..101 ×·¡îÃÎÏë 2018-5-31 120836796 L_qw 4 Ð¡Ê±Ç°
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
÷ÈÀ¶Note6ÂÛ̳_ÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úÉý¼¶¾Èשͷ½Ì³ÌROMÏÂÔØ_Òƶ¯ÊåÊåÂÛ̳ - 时时彩注册送88元网站_时时彩注册送47元彩金_APP自助领取彩金8-18 博聚网
[Ë¢»ú°ü] Ôªµ©¾Þ×÷-ÍÃos-OneNexµÚ¶þ°æAIϵͳ attach_img  ...23456 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-12-31 683127 18202665231 2019-3-31 09:52
[ÇóÖú] ¹ØÓÚË¢Èë¹Ù·½¾«¼òromµÄÎÊÌâ ÐÂÈËÌû New Mokkly ×òÌì 23:22 09 Mokkly ×òÌì 23:22
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶Note6 MIUI10 °²×¿N×îÖÕ Ö÷ÌâÆƽâ ÈËÁ³Ê¶±ð È«ÃæÆÁ ºÚÓò Xposed ¸ß¼¶ÉèÖà µä²Ø°æ attach_img  ...23456..41 ½ã½ãaa 2018-11-17 4837823 xu0730 ×òÌì 11:24
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶Note6 Flyme7.9.1.22×îРÈËÁ³½âËø ºÚÓòòñÉß ÆÁÄ»ÖúÊÖ Xposed ìŲʼ«¼ò Îȶ¨Ê¡µç attach_img  ...23456..7 ½ã½ãaa 2019-3-5 83717 nuoyan520 ×òÌì 08:48
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶Note6 MIUI10ÒѸüÐÂÐÞ¸´ attach_img  ...23456..8 ½ã½ãaa 2018-11-2 884293 lzf555 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6ÍÃos-OneNex2 ÐÂÈËÌû attach_img  ...23456..11 ÍöÃÎ÷ÊÈËi 2019-1-27 1211443 lzf555 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6¹Ù·½¹Ì¼þÔ­Éú¿¨Ë¢°ü attachment  ...23456..14 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-5-1 16017097 õáõá¶ÀÐиç¸ç 6 ÌìÇ°
[ÎÊÌâ·´À¡] Ë¢MIUI10£¬Õ⹦ÄܵÄȱʧ̫ÖÂÃüÁË ÀË×ÓСµ¶¹éÀ´ 2019-3-13 1141 ½ã½ãaa 2019-3-14 09:26
[ÌÖÂÛ] Ë¢MIUI10£¬ºôÎüµÆÎÞ·¨Óà ÐÂÈËÌû ÀË×ÓСµ¶¹éÀ´ 2019-3-12 192 zurlµãinkб¸Üm 2019-3-12 20:03
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6¹«¿ª°æͨˢÏßË¢¾Èש°ü ¾Èש ԭ֭ԭζ ¼òµ¥Ò׶® attach_img  ...2 Сү·¶¶ù 2018-12-2 171241 dingjian226669 2019-3-7 09:21
[½Ì³Ì] ˵˵ÎÒ÷È×ånote 6 ROOTµ½Ë¢ÍêµÚÈý·½ROMµÄ¡¾ÎÄ×ֽ̡̳¿ attach_img  ...23 zurlµãinkб¸Üm 2018-11-1 264937 qinÁú7 2019-3-6 20:45
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶Note6 Flyme7.8.9.18¼«¿Í ÈËÁ³Ê¶±ð ÍêÃÀRoot òñÉßÒôЧ ºÚÓò²¹¶¡ Xposed µä²Ø°æ attach_img agree  ...23456..30 ½ã½ãaa 2018-9-25 35810516 Cr½ñÍí²»Ð´×÷Òµ 2019-3-5 16:42
[½Ì³Ì] ÷ÈÀ¶note6 ÍêºÃ»ú±¸·Ý»ù´ø·ÖÇø ÐÞ¸´ÎÞ»ù´ø ÎÞ´®Âë attach_img  ...2 ×·¡îÃÎÏë 2018-12-25 14889 525268834 2019-3-1 02:33
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶Note6 Flyme7Îȶ¨ Éî¶ÈÓÅ»¯ ÍêÃÀROOT Xposed ÈËÁ³ ºÚÓò²¹¶¡°æ ¾«ÐĶ¨ÖÆ Ê¡µçÑøÀÏ attach_img  ...23456..26 ½ã½ãaa 2018-9-9 30212462 nxf0 2019-2-27 09:04
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6ÍÃos-RR attach_img  ...23456..10 ÍöÃÎ÷ÊÈËi 2019-1-27 1131043 Mokkly 2019-2-19 13:12
[ÇóÖú] ÇóÍÃos onenex ÓÐÄÄλ´óÀб£´æÁË·¢ÎÒÒ»ÏÂлл Òѻظ´ lan577 2018-9-8 7897 wll989 2019-2-19 13:03
[¹Ù·½¹Ì¼þ] ÷ÈÀ¶note6¹Ù·½¸÷°æ±¾rom ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-4-1 53810 wll989 2019-2-19 12:58
[ÆÀ²â] ÷ÈÀ¶NOTE6¸öÈ˸оõÆÀ²â herosone 2019-1-31 3177 wll989 2019-2-19 09:29
[ÇóÖú] ÏÖÔÚnote6Ë¢»úÐèҪʲô²½Ö裿×îеÄϵͳ£¬Ã»ÓнâËø¡¢Ã»ÓÐroot¡£ Òѻظ´ congzehao 2019-1-14 3362 wll989 2019-2-19 09:24
[ÌÖÂÛ] µÚÒ»¸öÓøßͨµÄ÷ÈÀ¶note6£¬625´¦ÀíÆ÷ yunlianxue 2019-2-17 279 wll989 2019-2-19 09:13
[ÇóÖú] ÇóÒ»ÕæÕýµÄ´óÉñ°ïæ Òѻظ´ 573426413 2019-2-10 1111 zurlµãinkб¸Üm 2019-2-10 22:11
[ÇóÖú] Ë¢miui°ÑimeiˢûÁËÔõôŪ Òѻظ´ attach_img mmmovo 2018-12-10 3409 ×·¡îÃÎÏë 2019-2-9 09:12
[ÇóÖú] °æ±¾6.1.4.2A ÷ÈÀ¶note6 Ö¸ÎƺͰ²È«ÀïµÄROOTÊÇÍêÕûµÄÂ𣿠Òѻظ´ attach_img chaorendijia 2019-1-29 2216 chaorendijia 2019-2-6 22:03
[ÇóÖú] ÷ÈÀ¶NOTE6ÎÞ·¨½µFlyme6.1.4.1A°æ±¾ Òѻظ´ attach_img zurlµãinkб¸Üm 2018-10-31 51693 zurlµãinkб¸Üm 2019-1-30 01:20
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6ÍÃos OneNex attachment agree  ...23456..28 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-8-3 33010482 6ÔµÄÑ© 2019-1-29 22:15
[ÆÀ²â] dz̸÷ÈÀ¶note6 1345193077 2019-1-26 1116 zurlµãinkб¸Üm 2019-1-28 02:28
[ÆäËû] ÍÃos ÐÂÈËÌû attach_img aa1345193077 2019-1-26 2209 aa1345193077 2019-1-26 23:39
[ÇóÖú] ÷È×å note6 Ë¢»ú Òѻظ´ oneiday 2019-1-19 2227 zurlµãinkб¸Üm 2019-1-22 00:14
[ÇóÖú] ÏÖÔÚºÃÁË Á¬¸öË¢»ú°ü¶¼ÕÒ²»µ½ÁË ¡£ Òѻظ´ ×íÑÛÑ°¼ÑÈË 2019-1-8 1251 upweek 2019-1-9 11:49
[ÌÖÂÛ] ÷ÈÀ¶Note6 MIUI10¼°÷ÈÀ¶Note6 Flyme7.8.9.18°æ±¾µÄʹÓÃÎÊÌâ·´À¡ attach_img zurlµãinkб¸Üm 2018-12-4 7962 dragon333 2019-1-6 16:42
[ÌÖÂÛ] miui µÄrom Ö§³Ö µçÐÅ 4g+ºÍ voltͨ»°²»£¿ gedbml 2018-11-28 3325 dragon333 2019-1-6 16:31
[ÌÖÂÛ] ÄãÃÇÐèÒªÎÒ×öÒ»¸öÑøÀÏ°æµÄflyme6ô ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2019-1-1 5347 zurlµãinkб¸Üm 2019-1-3 22:07
[ÇóÖú] ÷ÈÀ¶note6root Òѻظ´ 13668665352 2018-10-23 1557 ºôààºôàà~ 2018-12-27 19:08
[ÆÀ²â] ÷ÈÀ¶µÄáÛ·å ÄãµÄ°¢î£y 2018-12-12 1376 zurlµãinkб¸Üm 2018-12-12 21:33
[Ë¢»ú°ü] ÷ÈÀ¶note6ÍÃos~»ÊµÛ°æ attach_img  ...23456..14 ÎÒÓÐÒ»Ö»´óÍÃÍÃT 2018-6-28 16210810 ermanzi 2018-12-11 15:55
[ÇóÖú] ÷ÈÀ¶note6Ôõô½âdata Òѻظ´ 1096434292 2018-12-2 1167 zurlµãinkб¸Üm 2018-12-4 00:49
[ÇóÖú] ÎÞ·¨°²×°XP£¬Çë´óÉñ°ï°ïæ Òѻظ´ q512021111 2018-12-3 1178 zurlµãinkб¸Üm 2018-12-4 00:48
[ÌÖÂÛ] ÷ÈÀ¶note6 ¿ÉÒÔ´Ó4.7A½µµ½4.1 ²»±ØÇ¿Ë¢ yuanjianzhang 2018-5-3 3896 gedbml 2018-11-28 23:05
[ÇóÖú] Ë¢µ×°ü£¬ÌáʾÉý¼¶°ü°æ±¾¹ý¾ÉÔõô°ì°¡£¡ Òѻظ´ gunping001 2018-11-24 1251 zurlµãinkб¸Üm 2018-11-25 16:23
[ÌÖÂÛ] ÷ÈÀ¶note6Ë¢ÁËflyme6.1.4.6aÎÞ·¨ROOT attach_img hzntx 2018-11-18 1582 zurlµãinkб¸Üm 2018-11-18 21:07
[ÌÖÂÛ] ÎÒÓиöͬѧ÷ÈÀ¶note6Ë¢ÁËmiuiÈ»ºóÓÖË¢»Øflyme½á¹û¾Í³öÊÂÁË ÏÖÔÚÖ»ÄÜÓÃÔ­Éú az3211 2018-5-3 42077 jyjy6 2018-11-17 14:24
[ÆÀ²â] ÓÃÒ»ÄêµÄ÷ÈÀ¶note6dz̸ 15934539051 2018-11-15 2796 xinhangxing123 2018-11-17 13:55
[ÆÀ²â] Ö÷ÒªÊÇûǮ ÎÒÏëÄãÁËÎÒÏëÄã 2018-11-12 2199 xinhangxing123 2018-11-17 13:54
[ÇóÖú] ÷ÈÀ¶note6Ë¢ºÃtwrpºóÄÜÖ±½ÓË¢¹Ù·½romô£¿ Òѻظ´ qq279296927 2018-10-20 3724 xinhangxing123 2018-11-17 13:54

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2019 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2019-3-24 08:57 , Processed in 1.045035 second(s), 10 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网