ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
Òƶ¯ÊåÊåÖÐÐËV5SÂÛ̳ΪÄúÌṩÖÐÐËV5SË¢»ú,ÖÐÐËV5SROM¹Ì¼þ,ÖÐÐËV5SÇý¶¯,ÖÐÐËV5SÈí¼þ,ÖÐÐËV5S root½Ì³Ì,ÖÐÐËV5S²ÎÊý,ÖÐÐËV5SÆÀ²â,ÖÐÐËV5SÓÅȱµãÆÀ,ÖÐÐËV5S¼Û¸ñÐÐÇéµÈÐÅÏ¢£¬½ß³ÏÈÃÄúÔÚ¹ºÂòÖÐÐËV5SÊÖ»úÇ°Ìṩ×îÓмÛÖµµÄ²Î¿¼¡£
===========================================================================
ÖÐÐËV5S»ù±¾²ÎÊý£º¡¾¸ßͨMSM8916 64λËĺˡ¿¡¾Ë«¿¨Ë«´ý¡¿¡¾Ë«4G¡¿¡¾5.0Ó¢´ç720P¡¿¡¾1G RAM + 8G ROM¡¿¡¾nubiaUI 2.5¡¿
  ¡ùÒƶ¯ÊåÊåÖÐÐËV5 MaxÃñ¼äQQ½»Á÷Ⱥ¡ù
  1ºÅȺ£º 116967621    (ÍøÓÑȺÐè°æÖ÷½øפ£¬·ñÔòɾ³ý!)
Ä¿Ç°ÖÐÐËV5 MaxÊÖ»úÂÛ̳×ÊÔ´²»¶à£¬Ï£Íû´ó¼ÒÓ»Ô¾·ÖÏíºÍÌî³ä£¡
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6529 M44 2010-12-13 7833812294636 jia100122 ×òÌì 18:26
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img  ...23 muscle 2017-12-8 2888900 xinhangxing123 2018-11-19 17:18
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] µ¼º½ÕßromV5SÒƶ¯°æ1.23ÁªÍ¨°æ1.24Ë«ÅÅ״̬À¸ÆÁÄ»ÖúÊÖÈËÁ³½âËø attach_img  ...23456..46 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2014-12-22 54635671 mayong8593 2018-10-21 11:57
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] ¡¾¹¤¾ßÏÀË¢Èë°æ¡¿ÖÐÐËÍþÎä¶þ´ú-V5SºÍV5Max-N918StºÍN958StÖÐÎÄCWM Recovery|¹Ù·½re... attach_img  ...23456..17 twin 2016-4-5 20313056 ²¼³ÉÎÄ 2018-10-14 15:27
±¾°æÖö¥ [½Ì³Ì] È«ÍøÊ×·¢ÖÐÐËV5S ÖÐÎÄcwm-recoveryºÍÏßË¢rootÒÔ¼°Ô­³§rom attach_img  ...23456..260 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2014-11-25 310974378 µÂ¹ú·ç¸ñ 2018-8-27 21:55
±¾°æÖö¥ [ÆäËü] »¶Ó­´ó¼Ò¼ÓÈëÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳ÖÐÐË V5 Max v5s ¹Ù·½½»Á÷Ⱥ¿ªÆôÍæ»ú´óÊʱ´úµÄµ¼º½Õß 2014-11-9 73536 lh1160284289 2018-7-6 13:53
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] µ¼º½ÕßÖÆ×÷ÖÐÐËV5S1.23£¨Òƶ¯°æ£© v1.24£¨ÁªÍ¨°æ£©ÆÁÄ»ÖúÊÖcrtÌØЧroot¾«¼ò¼üÅ̵ƿª¹Ø attach_img  ...23456..34 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2014-12-18 40636556 gxy79 2017-8-26 10:24
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] ÖÐÐËV5s_MIUI_V7.1.1.1.KCLVSTN (Îȶ¨°æ)_ͬ²½¸üÐÂ-ÐÞ¸´BUG attach_img  ...23456..45 Ò¹ÒѳÁĬ 2015-9-21 53122868 lsj_gp 2017-5-29 23:18
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
ÖÐÐËV5SÂÛ̳_ÖÐÐËV5S¹Ù·½ROMË¢»ú°üÒ»¼ürootÈí¼þÏÂÔØË¢»ú½Ì³Ì - 时时彩注册送88元网站_时时彩注册送47元彩金_APP自助领取彩金8-18 博聚网
[½Ì³Ì] Ê×·¢Ô­´´£ºV5S n918stÕý×Ú¸ßͨÏßË¢¾Èש¹¤¾ß¼°½Ì³Ì£¬´ø¸Ä´®Âë attach_img heatlevel agree  ...23456..129 yczouyun 2015-2-15 154463467 wo5522290 5 ÌìÇ°
[Èí¼þ] ɨÃèÈ«ÄÜÍõCamScanner Phone Creator attach_img  ...23 sunjie7710 2014-12-7 273213 liuzb 2018-12-8 13:57
[Èí¼þ] nubiaUI¿ÉÓõÄxposed2.6.1·ÖÏí heatlevel  ...23456..17 sunjie7710 2015-1-15 19213804 ĪԪÑÄ 2018-12-1 18:12
[Ë¢»ú°ü] ÖÐÐËV5SMIUI8¿ª·¢°æÖ÷ÌâÆƽâÓÅ»¯¾«¼òÎȶ¨ÔöÇ¿·ÉËÙΨÃÀ³¬¼¶Ê¡µç attach_img  ...23456..13 ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2017-6-23 1448457 touchliubin 2018-11-29 19:31
[½Ì³Ì] ÖÐÐËV5¹ÙÍøÏÂÔØ¿¨Ë¢°ü»ñºÍ n918stÈ¡rootȨÏ޵İ취 attach_img heatlevel agree  ...23456..180 salingt 2015-1-1 215262922 1344587806 2018-11-27 10:21
[Èí¼þ] QQÒôÀÖ£¨ÃâÂÌ×ê°æ£©v4.5.0È«ÐÂDTSÒôЧ heatlevel  ...23456..11 sunjie7710 2015-1-15 12610370 xwxwyd 2018-11-14 13:57
[Èí¼þ] ×·ÊéÉñÆ÷£¨ÄÚ²¿°æ£©vpro 90ÄÚ²¿Çåˬ°æ  ...23 sunjie7710 2015-1-15 343903 18660081319 2018-11-8 14:21
[ÆäËü] 12ÔÂ18v5sÓû§ÈçºÎÇø·Ö×Ô¼ºÊÖ»úÊÇÒƶ¯°æ»¹ÊÇÁªÍ¨°æ·Ö²»ÇåµÄ¿´Ï heatlevel agree  ...23456..124 ʱ´úµÄµ¼º½Õß 2014-12-18 148430729 rj168 2018-10-24 21:31
[Èí¼þ] 360ÎÀÊ¿¼«¿Í°æ v1.4.4.1019¹Ù·½Õýʽ°æ ÖØ°õ¸üРsunjie7710 2015-1-16 111472 ±ù·â¿Æ¼¼ 2018-9-6 14:23
[Ë¢»ú°ü] ¡¾7-22·¢²¼¡¿ºìÅ£V5SË«4GÁªÍ¨ ¶Å±ÈÒôЧ Ë«ÅÅÍøËÙ ¶à¹¦ÄÜÔöÇ¿ ¼òÔ¼·ç¸ñ Îȶ¨Á÷³© 7ÔÂ°æ ±à¼­²ÉÓà attach_img heatlevel  ...23456..35 ½ã½ãaa 2015-7-22 41517938 Ììʹ֮ÀÛ1874 2018-8-1 23:46
[½Ì³Ì] Ê×·¢Ô­´´¡ªÖÐÐËv5sÏßË¢data·ÖÇø¼°system·ÖÇø½Ì³Ì£¬´ø¸Ä˫ϵͳ attach_img heatlevel  ...23456..20 1247847495 2015-8-11 23721505 lh1160284289 2018-7-6 13:50
[ÌÖÂÛ] ûÈË×öMIUI9µÄ°üÁË£¿£¿ ÐÂÈËÌû 13066391795 2018-6-8 0161 13066391795 2018-6-8 17:57
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¹Ù·½¡¿£¨×ªÔØ£©ÖÐÐËV5S v1.23£¨Òƶ¯°æ£©/v1.24£¨ÁªÍ¨°æ£©Õýʽ°æ SD¿¨Ë¢»ú°ü heatlevel  ...23456..38 ljm13467472625 2014-12-18 45119476 mh04 2018-6-3 20:46
[ÇóÖú] ÎÊһϠÖÐÐ˺ìÅ£v5 ¿ª»ú ×ÜÏÔʾÉý¼¶Ê§°Ü ²»ÄÜ¿ª»ú ÕÅ°ÁÖ® 2018-5-15 0183 ÕÅ°ÁÖ® 2018-5-15 08:58
[Ë¢»ú°ü] ¡¾¼«¹âV6 Òƶ¯¡¿1.31 ±äÉ«ÍøËÙ|À´µçÉÁ¹â|Ó²¼þ¼à¿Ø|ÎïÀí/ÐéÄâ¼ü¶¨Òå|ÏßÐÔµçÁ¿|Å©Àú attach_img heatlevel  ...23456..9 zqlcch 2015-8-19 10013457 ±ùä¿ÁÜV5 2018-5-12 04:35
[Ë¢»ú°ü] ¹úÇìÏ×Àñ¡¾DISK¡¿V5SÒƶ¯°æ V1.25 ¾«¼òÓÅ»¯ È«Ï¢¶Å±È ¿á׿ÉèÖà ÷È×å·ç¸ñ ¼òԼʵÓà attach_img  ...2345 DISK_ROM 2015-10-1 489742 ±ùä¿ÁÜV5 2018-5-12 04:30
[Ë¢»ú°ü] 10.18¡¾DISK¡¿V5S Òƶ¯°æ V1.25 È«ÐÂΨÃÀÇåзç¸ñ ¿¨Æ¬Ê½¶àÈÎÎñ Ë«ÅÅÍøËÙ ¿á׿ÉèÖà attach_img  ...23456 DISK_ROM 2015-10-18 6012204 ±ùä¿ÁÜV5 2018-5-12 04:29
[Ë¢»ú°ü] ¡¾5-17¸üС¿ÖÐÐËV5SÁªÍ¨-1.26-RootȨÏÞ-¾«¼òÁ÷³©-¼òÔ¼Îȶ¨-³¬³¤´ý»ú-È«ÐÂÖ÷Ìâ-5ÔÂ°æ ±à¼­²ÉÓà attach_img heatlevel  ...23456..51 ½ã½ãaa 2015-5-17 60119596 myyoog 2018-5-4 21:25
[Èí¼þ] ÖÐÐËV5S 4.4.4¿ÉÓõĹȸè¿ò¼Ü·þÎñ°ü£¬ÇײâºÃÓà heatlevel  ...23456..34 ananair 2014-12-20 39916554 ÀúÊ·¹Â»ê 2018-3-29 20:46
[Èí¼þ] ÖÐÐËV5SÍêÕû°æ¹È¸è·þÎñ¿ò¼Ü¿¨Ë¢°ü/GMS¹È¸èÈ«·þÎñ²¹¶¡£¬ÍæÓÎÏ·±Ø±¸£¡ heatlevel  ...23456..26 ÆïÊ¿Íõ 2013-10-30 30417547 ÀúÊ·¹Â»ê 2018-3-29 20:20
[Èí¼þ] »ÃÓ°Wifi£¨Android£©v2.9999¹Ù·½ÖÕ¼«°æÉý¼¶ heatlevel  ...23456..9 sunjie7710 2015-1-15 10011417 wzfffdpp 2018-3-19 01:51
[Ë¢»ú°ü] ÖÐÐË V5S ÍêÃÀroot ¾«¼òÓÅ»¯ Îȶ¨Ê¡µç attach_img heatlevel  ...23456..16 ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2015-9-10 18916483 mayulou 2018-3-16 13:23
[Èí¼þ] ÖÐÐËV5SÈí¼þÍƼö:Áª·¢¿ÆMTKÊÖ»úadhoc²¹¶¡£¬Ö§³ÖÁ¬½ÓadhocģʽWiFiÈÈµã  ...23 ÆïÊ¿Íõ 2013-10-30 294724 majortwo 2018-3-13 01:04
[Èí¼þ] ¡ººÚ¿Í¹¤¾ßÉý¼¶¡»Zanti v2.1.4ÖÐÎÄ°æ+Wifi** heatlevel  ...23456..21 sunjie7710 2015-1-15 24614048 779342732 2018-1-24 13:40
[Ë¢»ú°ü] ÖÐÐË V5S ÁªÍ¨Ë«4G-1.26Îȶ¨°æ-¹Ù·½¾«¼ò ÍêÃÀroot Îȶ¨Á÷³© ³¬Ê¡µç°æ attach_img heatlevel  ...23456..30 ÌðÐÄСÍè×Ó 2015-7-8 34816244 »¨ÌïȤÊ 2017-12-28 23:19
[Ë¢»ú°ü] ÖÐÐË V5S ÁªÍ¨Ë«4G°æ±¾»ùÓÚ¹Ù·½V1.26 ħȤ¶¯»­ ¸ß¼¶µçÔ´ ¸öÐÔ¶¨ÖÆ ÒÑROOT attach_img heatlevel agree  ...23456..19 qq980892795 2015-3-28 21913638 aiÕä 2017-12-27 23:37
[Ë¢»ú°ü] ÖÐÐË V5S ÁªÍ¨Ë«4G°æ WM3.2 ¸öÐÔ×Ô¶¨Òå ¼«ÖÂÌåÑé attach_img heatlevel  ...23456..9 qq980892795 2015-7-23 9810856 aiÕä 2017-12-27 03:07
[Èí¼þ] ÉñÆ÷Xposed v2.3.1+ÖØÁ¦¹¤¾ßÏä/¸ß¼¶ÉèÖÃGravityBox v2.6.5ºº»¯ÐÞÕý°æ£¬Éµ¹ÏʽÃÀ»¯ROM heatlevel  ...23456..12 ³Â³¿ 2013-10-30 14013735 zjhhyj 2017-12-15 17:23
[Ë¢»ú°ü] 10.18¡¾DISK¡¿V5S Ë«4G°æ V1.26 È«ÐÂΨÃÀÇåзç¸ñ ¿¨Æ¬Ê½¶àÈÎÎñ Ë«ÅÅÍøËÙ ¿á׿ÉèÖà attach_img heatlevel  ...23456..12 DISK_ROM 2015-10-18 13515852 yisheng1208 2017-12-8 00:23
[Ë¢»ú°ü] ¹úÇìÏ×Àñ¡¾DISK¡¿V5SÁªÍ¨°æ V1.26 ¾«¼òÓÅ»¯ È«Ï¢¶Å±È ¿á׿ÉèÖà ÷È×å·ç¸ñ ¼òԼʵÓà attach_img heatlevel  ...23456..10 DISK_ROM 2015-10-1 11114484 yisheng1208 2017-12-8 00:18
[ÇóÖú] Ôõô»Ö¸´´®ºÅ liwanhua1980 2017-12-2 0239 liwanhua1980 2017-12-2 19:06
[ÇóÖú] ´®ºÅûÁË liwanhua1980 2017-12-2 0193 liwanhua1980 2017-12-2 19:04
[Èí¼þ] ¸ø´ó¼ÒÒ»¸ö·Ç³£ÊµÓõÄÈí¼þ¡ªÎļþ±È½Ï sunjie7710 2015-1-16 11320 Gxttkx2008 2017-11-17 16:16
[½Ì³Ì] ×î¼òµ¥µÄdata·ÖÇø·½·¨£¨ºÍ³ö´íÇÀ¾È·½·¨£©  ...23 mzr7659 2015-5-7 2610057 ¡âºÎ±Ø×ÔÆÛÆÛÈË~ 2017-11-16 15:39
[Ë¢»ú°ü] ÖÐÐËV5S ÁªÍ¨Ë«4G¼æÈÝ°æ WM1.01 V1.26µ×°ü ħȤ¶¯»­ ¸ß¼¶µçÔ´ ±äɫ״̬À¸ ÒÑROOT attach_img heatlevel  ...23456..10 qq980892795 2015-3-31 10913606 ÌìµØXIN 2017-10-23 17:05
[Èí¼þ] ÖÐÐËV5S¹È¸è·þÎñ×é¼þ°²×°Æ÷+ÍêÕû°æGMSÈ«·þÎñ¿¨Ë¢²¹¶¡£¨Ö§³Öadd-onÊôÐÔ£© heatlevel  ...23456..22 ÆïÊ¿Íõ 2013-10-30 25917141 jchow009 2017-10-12 13:54
[Ë¢»ú°ü] ÖÐÐËv5s n918stͬ²½miui5.4.17¸üС« ¸½¼ÓÉèÖÃ+ÂÌÉ«ÊØ»¤+À´µçÉÁ¹â attach_img heatlevel  ...23456..65 1247847495 2015-4-20 77323460 ¿ìÀÖÎÞ¼«ÏÞ 2017-10-1 17:28
[Ë¢»ú°ü] ÖÐÐËV5S ÏÂÀ­Å©Àú È«ÐÂÃÀ»¯ ios״̬À¸ ʱ¼äËøÆÁ ¶àÏîÓÅ»¯ ÈçË¿°ã˳»¬ Ê¡µç attach_img  ...23456..7 ÌðÐÄСÍè×Ó 2015-10-15 8314630 mayong8593 2017-9-26 10:39
[Èí¼þ] PPTV¾ÛÁ¦v4.0.6È¥¹ã¸æÃâµÇ½VIPÆƽâË«°æ±¾ heatlevel  ...23456..10 sunjie7710 2015-1-15 1087320 hukaiyuku 2017-8-11 17:34

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-12-16 09:34 , Processed in 0.870950 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网