ÉèΪÊ×Ò³Êղر¾Õ¾
ÊÕÆð/Õ¹¿ª Êղر¾°æ |¶©ÔÄ

СÃ×8SEÂÛ̳ ½ñÈÕ: 1|Ö÷Ìâ: 225

   Òƶ¯ÊåÊåСÃ×8SEÍæ»úÂÛ̳ΪÄúÌṩСÃ×8SEÒ»¼ü½âËøBL&ROOT¹¤¾ßÈí¼þ/¹Ù·½Ô­³§ROM¹Ì¼þÉý¼¶¸üÐÂ/RECOVERYË¢»ú½Ì³Ì/ɹ»úÆÀ²â·ÖÏí/USBÁª»úÇý¶¯Èí¼þÓÎÏ·ÏÂÔØ/´®ºÅÎÞЧIMEI»Ö¸´µÈÄÚÈÝ£¬Ð¡Ã×8SEÈ«Íø×îÈ«ÐÂÊÖÍæ»ú±¦µä¾¡ÔÚÒƶ¯ÊåÊåÂÛ̳¡£
×÷Õß »Ø¸´/²é¿´ ×îºó·¢±í
È«¾ÖÖö¥ ÍæתAndroid°²×¿£¬ÐÂÊÖÈëÃÅË÷ÒýÌù-Òƶ¯ÊåÊå attach_img  ...23456..6529 M44 2010-12-13 7833812294666 jia100122 ×òÌì 18:26
È«¾ÖÖö¥ Äã¹Ø×¢£¬ÎÒËÍÀñ£¡Òƶ¯ÊåÊåÃÈÃÃ×ÓÔ­´´¶ÌÊÓƵ¡°´¨Óï´¨ÔÏ¡±Î¢ÐŹ«ÖںŻ attach_img  ...23 muscle 2017-12-8 2888901 xinhangxing123 2018-11-19 17:18
·ÖÇøÖö¥ ¹ØÓÚ¿¨Ë¢Ë¢»úÖÕÖ¹£¨bad£©£¬ÍƼö½âÊͺͳ£¼û½â¾ö°ì·¨ attach_img  ...23456..3837 binbinshe 2015-2-15 460415178281 zxcasd942 4 Ð¡Ê±Ç°
±¾°æÖö¥ [Ë¢»ú°ü] Ã×8 SE ¾ÈשÏßË¢Éý¼¶miui10 ½µ¼¶Í¨Óý̳Ì+×ÊÔ´ attach_img  ...2345 ×·¡îÃÎÏë 2018-7-4 544580 15836123944 2018-11-24 10:50
  °æ¿éÖ÷Ìâ   
СÃ×8SEÂÛ̳_ÔõôÑùÒ»¼üROOTË¢»úÉý¼¶¾Èשͷ½Ì³ÌROMÏÂÔØ_Òƶ¯ÊåÊåÂÛ̳ - 时时彩注册送88元网站_时时彩注册送47元彩金_APP自助领取彩金8-18 博聚网
[Ë¢»ú°ü] ¡¾°²×¿9¡¿Ð¡Ã×8SE MIUI10 8.12.14¹úÄÚ¿ª·¢ Ö÷ÌâÆƽâ|¸ß¼¶¹¦ÄÜ|»úÐÍ×Ô¶¨Òå|Ò»¼ü¹úÍâ... attach_img New bbk520 Ç°Ìì 08:29 11189 bbk520 ×òÌì 22:41
[Ë¢»ú°ü] ¡¾°²×¿9¡¿Ð¡Ã×8SE MIUI10 8.12.7¹úÄÚ¿ª·¢ Ö÷ÌâÆƽâ|Magisk|¸ß¼¶¹¦ÄÜ|ÌØЧ¶¨Òå|»úÐÍ... attach_img  ...23 bbk520 2018-12-7 24339 bbk520 ×òÌì 22:15
[Ë¢»ú°ü] [²¨À¼°æ]СÃ×8SE/MIUI10/8.12.9/ÈÕ³£Ê¡µç/Éî¶ÈÓÅ»¯/ÍêÕûROOT/Ö÷ÌâÈ«Ãâ/ÒôЧ/ÍƼöË¢»ú attach_img  ...2 °ËÒ»°Ë 7 ÌìÇ° 18280 a7600999 ×òÌì 21:52
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 8.11.23 °²×¿9.0 ÈËÁ³ magsik Ö÷ÌâÆƽ⠷ÖÆÁ ³©ÍæÓÎÏ· ÐÔÄÜÇ¿º· ÃÀ»¯ attach_img  ...23456..10 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-11-23 1171523 mhmyx2008 ×òÌì 20:02
[ÌÖÂÛ] Ë¢ÁË°²×¿PÎÞ·¨½øRECµÄ½øÀ´±¨µÀ 636866 2018-11-26 5191 ĪÈôÌìñ· Ç°Ìì 21:40
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE °²×¿P MIUI10 8.11.12¿ª·¢ Ö÷ÌâÆƽâ ÈËÁ³Ê¶±ð ¶àÏîÓÅ»¯ ìŲʼ«¼ò µä²Ø¸ßÆ·ÖÊ attach_img  ...23456..10 ½ã½ãaa 2018-11-12 1171556 ÐýÂÉ000 Ç°Ìì 19:03
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10.12.04 ºÚÓò.òñÉß.×ÔÓð汾---¹úÄÚÖÆ×÷-°²×¿P-Ö÷ÌâÆƽâ attach_img 163520520 2018-12-4 10370 wubobin Ç°Ìì 16:15
[Ë¢»ú°ü] Wakeup_mi8SE_8.12.6ÖÐ˹¿ª·¢Pie9.0°æ-Magisk-¶¯»­Áбí-¶à¹¦ÄÜÉèÖÃ-Á÷³©Ê¡µç°æ attach_img New 0756tang 5 ÌìÇ° 8249 huyonbo Ç°Ìì 15:51
[Ë¢»ú°ü] [¹úÄÚ°æ]СÃ×8SE/MIUI10/8.12.14/ÈÕ³£Ê¡µç/Éî¶ÈÓÅ»¯/ÍêÕûROOT/Ö÷ÌâÈ«Ãâ/ÒôЧ/ÍƼö... attach_img New °ËÒ»°Ë Ç°Ìì 12:08 11142 a7600999 Ç°Ìì 12:10
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8E|¾­µäħȤ|°²×¿8.1|̧ÊÖÁÁÆÁ|²à±ßÀ¸|S8ÅÜÂíµÆ|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|¹éÊôµØ|и߼¶ÉèÖà  ...2 New zyyccb 7 ÌìÇ° 19280 ¶À¼Òؼ¼ÇÒä¡£ Ç°Ìì 09:20
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×8SE MIUI10 8.12.10 ¹úÄÚ¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Òþ²Ø¿¨2|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|ʱ¼ä¾ÓÖÐ attach_img New 1844855803 6 ÌìÇ° 3180 15836123944 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×8SE MIUI10 8.12.12 ²¨À¼¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Òþ²Ø¿¨2|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|ʱ¼ä¾ÓÖÐ attach_img New 1844855803 4 ÌìÇ° 1135 ½¥½¥@µ­Íü 3 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 ×îÐÂ8.9.1 Ö÷ÌâÆƽâ òñÉßÒôЧ ºÚÓò ¸ß¼¶ÉèÖà DPI ¾«ÐĶ¨ÖÆ µä²ØÊ¡µç attach_img  ...23456..21 ½ã½ãaa 2018-9-1 2509410 ykyky 5 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 ×îÐÂ8.8.20 Ö÷ÌâÆƽâ òñÉßÒôЧ ¸ß¼¶ÉèÖà DPI ¾«Æ·¶¨ÖÆ ÍêÃÀ Ê¡µç°æ attach_img  ...23456..20 ½ã½ãaa 2018-8-20 2359461 ·çÓêÁåľ 5 ÌìÇ°
[ÌÖÂÛ] ¿´×Ÿßͨ710£¬ÓÖ±ÈСÃ×8se¶àÁË200ºÁ°²£¬¹û¶ÏÊÔÒ»ÊÔÈËÉúµÚһ̨vivoÊÖ»ú kangjingzhang 2018-11-19 1123 ·çÓêÁåľ 6 ÌìÇ°
[ÌÖÂÛ] СÃ×8se£¬½ðÊô±ß¿ò²£Á§ºó¸Ç£¬»ù±¾¶¼Ã»Ñ˸îÅäÖã¬X8ÊÇÐéÄâÍÓÂÝÒÇ£¬ËÜÁϺó¸Ç£¬ shanganzhi 2018-11-16 171 ·çÓêÁåľ 6 ÌìÇ°
[ÌÖÂÛ] ´óÀÐÃÇ£¬Ïë»»¸öÊÖ»ú£¬Ã×8se¸úmix2ÄÄÒ»¸öºÃÒ»µã£¬ wjy8980 2018-11-30 148 ·çÓêÁåľ 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×8SE MIUI10 8.12.6 ²¨À¼¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Òþ²Ø¿¨2|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|ʱ¼ä¾ÓÖÐ attach_img 1844855803 2018-12-6 1194 ĵµ¤ 6 ÌìÇ°
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8E|ħȤ-8.1|S8ÅÜÂíµÆ|̧ÊÖÁÁÆÁ|È«ÃæÆÁÊÖÊÆ|ΨÃÀ²à±ßÀ¸|CPU»ðÁ¦È«¿ª|¹éÊôµØ|¸ß... attach_img  ...2345 zyyccb 2018-11-18 521082 gyq1069 7 ÌìÇ°
[ÆäËû] СÃ×8SE TWRP3.2.1 µÚÈý·½ ÖÐӢ˫ÓïRecovery È¥dataÇ¿ÖƼÓÃÜ  ...2 Lee` 2018-6-27 174937 983055616 7 ÌìÇ°
[ÌÖÂÛ] MI8liteÊÇСÃ×8Çà´º°æ»¹ÊÇСÃ×8se Õ²ÇåÇï 2018-12-6 194 ±»ÆÈ×¢²á 2018-12-7 12:26
[Ë¢»ú°ü] ¡¾°²×¿9¡¿Ð¡Ã×8SE MIUI10 8.11.30¹úÄÚ¿ª·¢ Ö÷ÌâÆƽâ|¸ß¼¶¹¦ÄÜ|²¼¾ÖÇл»|ÌØЧѡÔñ|... attach_img  ...234 bbk520 2018-11-30 42557 bbk520 2018-12-7 08:17
[ÇóÖú] Ë¢»úÎÊÌâ 1014900243 2018-12-6 066 1014900243 2018-12-6 10:55
[Ë¢»ú°ü] [СÃ×] MI.8SE miui 10 ¿ª·¢°æ.Ö÷ÌâÆƽâ.xposed¿ò¼Ü.¹Ù·½É̵ê.root attach_img  ...2 ¾²Ïã 2018-9-24 181842 N8000X 2018-12-5 20:42
[ÆäËû] СÃ×8SEרÓõÚÈý·½REC-TWRP-3.2.3-9.0 163520520 2018-12-4 0148 163520520 2018-12-4 23:21
[ÎÊÌâ·´À¡] bbk520Ë¢»ú°üÎÊÌâ attach_img xinhan521 2018-10-17 6482 JakePesord 2018-12-4 18:30
[Ë¢»ú°ü] [²¨À¼°æ]СÃ×8SE/MIUI10/8.10.17/ÈÕ³£Ê¡µç/Éî¶ÈÓÅ»¯/ÍêÕûROOT/Ö÷ÌâÈ«Ãâ/ÒôЧ/ÍƼö...  ...2 °ËÒ»°Ë 2018-10-17 13534 r17000765 2018-12-4 11:56
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×8SE MIUI10 8.11.16 ¹úÄÚÎȶ¨°æ DÉèÖÃ|Magisk|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|»úÐÍÐÞ¸Ä attach_img 1844855803 2018-11-16 7340 amiongchan 2018-12-4 08:52
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10.12.2 ºÚÓò.òñÉß.¶Å±È.×ÔÓð汾---ÖжíÖÆ×÷-ʱ¼äÃëÏÔ-Ö÷ÌâÆƽâ attach_img 163520520 2018-12-2 9337 °®³ÔéÙ×ӵĠDá° 2018-12-3 09:44
[Ë¢»ú°ü] [¹úÄÚ°æ]СÃ×8SE/MIUI10/8.10.15/ÈÕ³£Ê¡µç/Éî¶ÈÓÅ»¯/ÍêÕûROOT/Ö÷ÌâÈ«Ãâ/ÒôЧ/ÍƼö... attach_img  ...234 °ËÒ»°Ë 2018-10-15 471607 amiongchan 2018-12-3 07:45
[ÇóÖú] ¾Èש֮ºóÎÞ·¨Ë¢ÈëµÚÈý·½rec¡­ Òѻظ´ attach_img jjr1996rx 2018-11-25 3189 163520520 2018-12-2 23:35
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 8.10.27 ¿ì¹ýÉÁµç ºÚÓò òñÉß ROOT ·ÉËÙ˳»¬ ÈËÁ³Ê¶±ð ·ÖÆÁ ´¿¾»ÖÁÃÀ attach_img  ...2345 ÌðÐÄСÍè×Ó 2018-10-28 57610 ºÃºÃ»î×Å 2018-12-2 20:44
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 8.10.29¿ª·¢°æ Ö÷ÌâÆƽâ òñÉߺÚÓò Magisk ¸ß¼¶ÉèÖà ¼«ËÙÁ÷³© ÍƼö°æ attach_img  ...23 ÚäÄ°-ÎÞ¸è 2018-10-29 29586 tc0ddd 2018-12-1 21:55
[Ë¢»ú°ü] [СÃ×]8SE.Ö÷ÌâÆƽâ.AI¼Ó³Ö.ÈËÁ³Ê¶±ð.½ÏΪ´¿¾».ÒÑRoot attach_img  ...2 ¾²Ïã 2018-10-24 17610 ¹µºÓÎ 2018-11-30 12:56
[Ë¢»ú°ü] ¡¾Pie¡¿Ð¡Ã×8SE MIUI10 8.11.23¹úÄÚ¿ª·¢ ÆƽâÖ÷Ìâ|¸ß¼¶¹¦ÄÜ|ÌØЧѡÔñ|SElinuxÉèÖÃ|... attach_img  ...234 bbk520 2018-11-23 42649 1489460363 2018-11-29 17:33
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 Îȶ¨°æ ¸ß¼¶ÉèÖÃ|ʱ¼ä¾ÓÖÐ|²¹¶¡°æºÚÓò|CPU¿ØÖÆ|ÆÁĻԲ½Ç|²¼¾ÖÇл» attach_img 1844855803 2018-9-18 6459 moneyischen 2018-11-29 09:02
[Ë¢»ú°ü] [²¨À¼°æ]СÃ×8SE/MIUI10/8.9.24/ÈÕ³£Ê¡µç/Éî¶ÈÓÅ»¯/ÍêÕûROOT/Ö÷ÌâÈ«Ãâ/ÒôЧ/ÍƼöË¢»ú attach_img  ...234 °ËÒ»°Ë 2018-9-24 473078 mgm998 2018-11-27 22:20
[ÌÖÂÛ] Ã×8seרÃÅÊ¡¿ì³ä ¾µÍ· ÆÁÄ»ÕâЩ¹Ø¼üµÄ À¶Ó¨½à 2018-11-21 1118 ÂÜÀòµÄ¹ÖÊñÊò 2018-11-25 22:14
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10¿ª·¢°æ8.10.31 ºÚÓò òñÉß Magisk Ö÷ÌâÆƽ⠶๦ÄÜ DPIµ÷½Ú ¼±ËÙÁ÷³© attach_img  ...23 call_meؼСؼҶ 2018-10-31 28540 zwj755 2018-11-25 14:04
[ÇóÖú] ½ø²»È¥recÄܽøϵͳ Òѻظ´ lzbxdzcg 2018-11-23 3148 ±»ÆÈ×¢²á 2018-11-23 18:00
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×8SE MIUI10 8.11.23 ²¨À¼¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Magisk|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|»úÐÍÐÞ¸Ä attach_img 1844855803 2018-11-23 9333 4585063 2018-11-23 16:50
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10 8.11.20²¨À¼¿ª·¢ Ö÷ÌâÃâ·Ñ|µçÁ¿Î±×°|¸ß¼¶ÉèÖÃ|²¼¾ÖÇл»|Îȶ¨Á÷³©|... attach_img bbk520 2018-11-20 9292 1489460363 2018-11-23 15:14
[Ë¢»ú°ü] СÃ×8SE MIUI10¿ª·¢°æ11.21 ºÚÓò.òñÉß.¶Å±È.Ê¡µçÓÅ»¯---ÖжíÖÆ×÷-ʱ¼äÃëÏÔ-Ö÷ÌâÆƽâ attach_img  ...2 163520520 2018-11-22 18500 ÀËÊÀدËæÉú 2018-11-22 17:50
[Ë¢»ú°ü] [D-ROM]СÃ×8SE MIUI10 8.11.7 ¹úÄÚ¿ª·¢°æ DÉèÖÃ|Magisk|òñÉßÒôЧ|ºÚÓò|»úÐÍÐÞ¸Ä attach_img  ...2 1844855803 2018-11-7 14391 ¹µºÓÎ 2018-11-22 09:18

¿ìËÙ·¢Ìû

»¹¿ÉÊäÈë 80 ¸ö×Ö·û
ÄúÐèÒªµÇ¼ºó²Å¿ÉÒÔ·¢Ìû µÇ¼ | ×¢²á

© 2008-2018 Òƶ¯ÊåÊå. °æȨËùÓУ¬×¨ÒµµÄÍøÂçÊÛºóƽ̨ ( Ç­ICP±¸14003359ºÅ-1 )

ÉÌÎñºÏ×÷µã»÷ÕâÀï¸øÎÒ·¢ÏûÏ¢|Email:service@mobileuncle.com|ÊÖ»ú°æ|Archiver|Òƶ¯ÊåÊå     

GMT+8, 2018-12-16 09:49 , Processed in 0.798321 second(s), 9 queries , Gzip On, Memcache On.

·µ»Ø¶¥²¿ 博聚网